РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
Закона за администрацията чл.32, ал.1 и чл.3б, ал.2 и 3 от Кодекс на труда
Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество – град Габрово, Приети от ОСТС – Габрово с Протокол №2 на 10.01.2002 г. и актуализирани с Протокол №3 на 05.07.2006 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Даниела Маринова - Заместник областен управител

 

СЕКРЕТАР:
 София Димитрова  – старши експерт в дирекция "АКРРДС", Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:

  • Представителни организации на работниците и служителите
  1. Даниела Йорданова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“
  2. Росица Йонкова - Областен координатор на КНСБ
  • Представителни организации на работодателите за 2023 година
  1. Галина Михнева – Изпълнителен директор, Габровска търговско-промишлена палата
  2. Николай Григоров – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България
  • Представителни организации на работодателите за 2024 година
  1. Пепа Сомлева – Председател на УС на Регионална стопанска камара – Габрово
  2. Цветан Цонев – представител на Съюз за стопанска инициатива

Резервен член: Мария Хубанова – главен експерт в дирекция АКРРДС

Основание за създаване:
На основание Решение на Министерския съвет, Протокол № 58/06.12.2001 г.


Съставът е утвърден със: Заповед № ОСК-06-01-29 от 02.03.2023 г.

 

 

Протокол 1 ОСТС - март 2021

Протокол 2 ОСТС - 24 юни

Протокол 3 - ноември - неприсъствено заседание-Препис

Протокол 1 ОСТС - март2022

Протокол_2_ОСТС_062022

Протокол 3 ОСТС 13.12.2022

Протокол 1 ОСТС 27.03.2023

Протокол 2 ОСТС 30.06.2023