РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
Закона за администрацията чл.32, ал.1 и чл.3б, ал.2 и 3 от Кодекс на труда
Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество – град Габрово, Приети от ОСТС – Габрово с Протокол №2 на 10.01.2002 г. и актуализирани с Протокол №3 на 05.07.2006 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова - Областен управител на Област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
София Димитрова – старши експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
1. Даниела Йорданова – председател на СРС на КТ "Подкрепа – Габрово
2. Росица Йонкова – председател на РС на КНСБ - Габрово
3. Галина Михнева – изпълнителен директор на Габровска търговско-промишлена палата
4. Пепа Сомлева - председател на управителния съвет на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово
5. Николай Григоров – представител на Асоциация на индустриалния къпитал в България за Габрово
6. Георги Стоименов – предсавител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България за Габрово
Резервен член: Мария Хубанова – главен експерт в дирекция АКРРДС
Основание за създаване:
На основание Решение на Министерския съвет, Протокол № 58/06.12.2001 г.

Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-06-01-183/23.08.2022 г.

 

 

Протокол 1 ОСТС - март 2021

Протокол 2 ОСТС - 24 юни

Протокол 3 - ноември - неприсъствено заседание-Препис

Протокол 1 ОСТС - март2022

Протокол_2_ОСТС_062022