РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Чл.43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на Областния съвет по условия на труд – град Габрово
Правилникът е приет на 23.09.1999 г. и актуализиран на 07.12.2011 г. с Протокол № 18

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Маринова - Заместник областен управител

 

СЕКРЕТАР:
София Димитрова  – старши експерт в дирекция "АКРРДС", Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:

  • Областна администрация Габрово

1.   Юлия Живкова – Директор дирекция АКРРДС, Областна администрация – Габрово

  • Представителни организации на работниците и служителите

2.   Даниела Йорданова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа"

3.   Росица Йонкова - Областен координатор на КНСБ

  • Представителни организации на работодателите

4. Галина Михнева – Изпълнителен директор, Габровска търговско-промишлена палата

5. Николай Григоров – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България

6. Пепа Сомлева – Председател на УС на Регионална стопанска камара – Габрово

7. Цветан Цонев – представител на Съюз за стопанска инициатива

 

Резервен член: Мария Хубанова – главен експерт в дирекция АКРРДС

Основание за създаване:
На основание чл. 43, ал.1 и 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Съставът е утвърден със Заповед № ОСК-02-01-33/09.03.2023 г.

 

 

Протокол 1 - 25.02.2020 г.

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 1 - март 2021

Протокол 2 - май 2021

Протокол 3 - август 2021

Протокол 4 - декември 2021

Протокол 1_18.04.2022

Протокол 2

Протокол 3 2022

Протокол 1 2023

Протокол 2 2023