РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Чл.43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на Областния съвет по условия на труд – град Габрово
Правилникът е приет на 23.09.1999 г. и актуализиран на 07.12.2011 г. с Протокол № 18

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Андрей Николов – Заместник областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
София Димитрова – старши експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
1. Даниела Йорданова – председател на СРС на КТ "Подкрепа – Габрово
2. Росица Йонкова – председател на РС на КНСБ - Габрово
3. Галина Михнева – изпълнителен директор на Габровска търговско-промишлена палата
4. Пепа Сомлева - председател на управителния съвет на ИСА /Стопанска камара/ - Габрово
5. Николай Григоров – представител на Асоциация на индустриалния къпитал в България за Габрово
6. Георги Стоименов – предсавител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България за Габрово
Резервен член: Мария Хубанова – главен експерт в дирекция АКРРДС
Основание за създаване:
На основание чл. 43, ал.1 и 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-02-01-185/23.08.2022 г.

 

 

Протокол 1 - 25.02.2020 г.

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 1 - март 2021

Протокол 2 - май 2021

Протокол 3 - август 2021

Протокол 4 - декември 2021

Протокол 1_18.04.2022

Протокол 2