РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна транспортна комисия

Акт за създаване:

Чл.11, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на
Областна транспортна комисия – град Габрово

Правилникът е приет на заседание на Областната

транспортна комисия (Протокол № 22) и влиза в сила от 1 август 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Андрей Николов – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
София Димитрова– старши експерт в дирекция АКРРДС - Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
1. Николай Димитров – директор дирекция ОССД – Община Габрово
2. Даниела Денева – младши експерт, Дирекция“АСОС” – Община Дряново
3. Севина Минкова – началник-отдел „Транспорт и екология” – Община Севлиево
4. Марин Маринов – заместник-кмет на Община Трявна
5. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление – Габрово
6. Александър Петров – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация”- Габрово
7. Панайот Панайотов – главен инспектор в ИА „Железопътна администрация”, „Районна железопътна инспекция” – Горна Оряховица
8. Веселин Иванов – Национално сдружение на автобусните превозвачи в България

 

Резервни членове: Веселина Георгиева - главен експерт в дирекция АКРРДС - Областна администрация - Габрово

 

Основание за създаване:
Чл.11, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвържданване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Съставът е актуализиран със Заповед на ОУ № ОСК-08-01-200 от 07.09.2022 г.

 

Областна транспортна схема

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Протокол 24 неприсъствено заседание август 2016 г.

Протокол 25 от 23 януари 2017 г.

Протокол 26 от 5 май 2017 г.

Протокол 27 от 18.12.2018 г.

Протокол 28 от 20.02.2019 г.

Протокол 29 от 29.08.2019 г.

Протокол 1 - неприсъсвено заседание - март 2020 г.

Протокол 4 от 19.10.2020 г.

Протокол 5 - ноември 2020 г.

Протокол 1 -29.07.2021 г.

Протокол 2 - октомври 2021

Протокол 1 от 27.02.2023 г.

Протокол 2 от 29.03.2023 г.

Протокол 3 от 10.05.2023 г.

Протокол 4 от 26.06.2023 г.