РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна транспортна комисия

Акт за създаване:

Чл.11, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на
Областна транспортна комисия – град Габрово

Правилникът е приет на заседание на Областната

транспортна комисия (Протокол № 22) и влиза в сила от 1 август 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Андрей Николов – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
София Димитрова – ст. експерт в дирекция АКРРДС - Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
1. Николай Димитров – директор дирекция ОССД – Община Габрово
2. Даниела Денева – младши експерт, Дирекция“АСОС” – Община Дряново
3. Севина Минкова – началник-отдел „Транспорт и екология” – Община Севлиево
4. Марин Маринов – заместник-кмет на Община Трявна
5. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление – Габрово
6. Александър Петров – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация”- Габрово
7. Панайот Панайотов – главен инспектор в ИА „Железопътна администрация”, „Районна железопътна инспекция” – Горна Оряховица
8. Веселин Иванов – Национално сдружение на автобусните превозвачи в България

 

Резервни членове: Веселина Георгиева - главен експерт в дирекция АКРРДС - Областна администрация - Габрово

 

Основание за създаване:
Чл.11, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвържданване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Съставът е актуализиран със Заповед на ОУ № ОСК-08-01-200 от 07.09.2022 г.

 

Общи документи

Областна транспортна схема

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Протокол 24 неприсъствено заседание август 2016 г.

Протокол 25 от 23 януари 2017 г.

Протокол 26 от 5 май 2017 г.

Протокол 27 от 18.12.2018 г.

Протокол 28 от 20.02.2019 г.

Протокол 29 от 29.08.2019 г.

Протокол 1 - неприсъсвено заседание - март 2020 г.

Протокол 4 от 19.10.2020 г.

Протокол 5 - ноември 2020 г.

Протокол 1 -29.07.2021 г.

Протокол 2 - октомври 2021

Протокол 1 от 27.02.2023 г.

zavrashtanetoSMARTistorii