РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
Чл.128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Областна епизоотична комисия – град Габрово
Правилникът е актуализиран със Заповед № ОСК-09-01-143 от 23.06.2021 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Андрей Петков Николов – заместник областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
д-р Васил Петров – началник, отдел „Здравеопазване на животните“ - ОДБХ – Габрово

 

Членове:


 1. Таня Христова – кмет на община Габрово;
 2. Иван Иванов – кмет на община Севлиево;
 3. Трифон Панчев – кмет на община Дряново;
 4. Силвия Кръстева – кмет на община Трявна;
 5. Д-р Светослав Спасов – директор ОДБХ – Габрово;
 6. Д-р Нели Грашева-Николаева – началник отдел „Контрол на храните” в ОДБХ-Габрово;
 7. Д-р Николай Пенчоков – директор РЗИ Габрово;
Заместник: д-р Ирина Моровякова- заместник директор РЗИ Габрово;
 8. Иван Върбанов-ПИ КОС сектор ООРТП, ОД на МВР Габрово;
Заместник: Васил Станев – полицейски инспектор сектор ПИП, ОД на МВР Габрово;
 9. Камен Йонков - ст.инспектор, началник на група Оперативен център в сектор „Пожарогасителна и превантивна дейност” РДПБЗН – Габрово.
Заместник: Гергана Илиева- ст.инспектор, началник група „Пожарогасителна и превантивна дейност” РДПБЗН – Габрово;
 10. инж. Светла Зарева – главен експерт „Ловно и рибно стопанство” в РДГ Велико Търново;
Заместник: инж. Зорка Иванова – заместник директор РДГ Велико Търново;
 11. Инж. Цветелин Миланов – директор СЦДП ДП-Габрово;
Заместник: инж. Росица Колева – експерт стопански дейности при СЦДП ДП Габрово;
 12. инж. Георги Анастасов – директор ТП Държавно горско стопанство-Габрово;
Заместник: инж. Николай Русев – зам. директор ТП Държавно горско стопанство Габрово;
 13. инж. Мирослав Илиев – директор ТП Държавно горско стопанство – Плачковци;
Заместник: инж.Росен Радев – зам. директор ТП Държавно горско стопанство – Плачковци;
 14. инж. Иван Степанов – директор ТП Държавно ловно стопанство „Росица”;
Заместник: инж. Яница Райкова – зам. директор ТП Държавно ловно стопанство ”Росица”;
 15. инж. Юлия Господинова – гл.експерт в отдел „ИРД” ОПУ Габрово;
Заместник: инж. Добринка Иванова – началник отдел „ИРД” ОПУ Габрово;
 16. инж. Андреана Узунова – гл.експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите” при РИОСВ Велико Търново;
Заместник: Теодора Стефанова – ст.експерт в отдел „Превантивна дейност”при РИОСВ Велико Търново;
 17. Виолета Станчева-Тодорова – гл.експерт в отдел „Мониторинг на водите” в Басейнова дирекция „Дунавски район”;
Заместник: инж. Любомира Любомирова-Байчева – гл.експерт в отдел”Планове за управление” в Басейнова дирекция „Дунавски район”;
 18. Тодор Дянков – председател СЛРД „Чардафон” гр.Габрово;
Заместник: Живко Жеков – специалист ловно стопанство в СЛРД „Чардафон” гр. Габрово;
 19. Тодор Ганчев – специалист ловно стопанство в ЛРД „Сокол” гр.Севлиево;
Заместник: Валентин Василев – член на УС в ЛРД „Сокол” гр. Севлиево;
 20. Рачо Рачев – председател на УС на ЛРД „Стринава” гр. Дряново;
Заместник: Михаил Тодорчев – специалист ловно стопанство при ЛРД „Стринава” гр. Дряново;
 21. д-р Мирослав Милев – председател на УС на ЛРС „Бедек” гр. Трявна;
Заместник: Христо Димитров – специалист по лова при ЛРС „Бедек” гр. Трявна;
 22. д-р Иван Михов – председател на РК на БВС Габрово;
 23. инж. Христо Башев – мл.експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Габрово;
Заместник: Силвия Маркова – ст.експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Габрово;

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 128, ал.1 и ал.2 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност
Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-09-01-89 от 15.04.2022 г.

 

 

Правилник

 

Документи 2020 г.

Документи 2021 г.

Документи 2022 г.

Документи 2023 г.