РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

 

Акт за създаване:
Заповед № 392 от 24.11.2004 г. на Областен управител на област Габрово

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – град Габрово

 

Параграф първи. Правилникът e приет с Решение № 1 от 06.06.2006 г. на Общественият съвет за противодействие на корупцията в област Габрово и влиза в сила от датата на приемането му.

 

Параграф втори. Промените в Правилника за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията са приети с Решение № 2 от 05.10.2010 г., което влиза в сила от датата на приемането му.

 

Председател: Ивелин Стоянов – заместник областен управител на област Габрово

 

Секретар: Веселина Георгиева – младши експерт в Областна администрация – Габрово

 

Членове:
1. Пламена Дичева-Атанасова – заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Габрово;
2. Кремена Големанова - съдия в Окръжен съд - Габрово;
3. Галин Косев - административен ръководител - председател на Административен съд – Габрово;
4. Христомир Гечеков - началник група „Противодействие на престъпленията в непроизводствената сфера на икономиката” към ОД на МВР – Габрово;
5. Светозар Хинтоларски -началник на Митническо бюро - Габрово;
6. Красимир Димитров - главен юрисконсулт в отдел „Обжалване” на НАП - Габрово;
7. Николай Колев - директор на КОНПИ, ТД - Велико Търново;
8. Тодор Попов – директор дирекция АПИО на община Габрово;
9. Румяна Дъчева - секретар на община Севлиево;
10. Ангел Ангелов – заместник-кмет на община Дряново;
11. Марин Маринов – заместник-кмет на община Трявна;
12. Юлия Влаева - началник отдел „Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване” на РУО – Габрово;
13. д-р Ирина Моровякова – заместник-директор на РЗИ – Габрово;
14. Стела Цонева – старши инспектор в отдел ,,Контрол на храните” на ОДБХ – Габрово;
15. д-р Светла Пашова - член на РК на Български лекарски съюз – Габрово;
16. Виолета Иванова - директор дирекция „Инспекция по труда” - Габрово;
17. Стефка Пашова - директор на дирекция „ Административно- правна, финансово- стопанска дейност и човешки ресурси“ в ОД „Земеделие” - Габрово;
18. Галина Михнева - изпълнителен директор на ГТПП;
19. Александър Петров - началник ОО „Автомобилна администрация” – Габрово;
20. инж. Лунка Караиванова – главен инспектор в РД „Национален строителен контрол”- Габрово;
21. Мария Башева – председател на КСБ ОП - Габрово;
22. доц. д-р инж. Марин Маринов – председател на Контролния съвет на ТУ - Габрово;
23. Миглена Въгленова – пиар, излъчен представител на СБЖ – Габрово;

Основание за създаване:
На основание писмо № 02-19-169/01.09.2004 г. на Министъра на Държавната администрация и въз основа Програма за изпълнение на Национална стратегия за противодействие на корупцията 2004-2005 г.

Съставът е актуализиран със: със Заповед № ОСК-05-1-83 от 11.04.2022 г.

 

 

Общи документи

Състав

Документи 2010 г.

Документи 2011 г.
Документи 2012 г.

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.

Документи 2018 г.