РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

 

Акт за създаване:
Заповед № 392 от 24.11.2004 г. на Областен управител на област Габрово

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – град Габрово

 

Параграф първи. Правилникът e приет с Решение № 1 от 06.06.2006 г. на Общественият съвет за противодействие на корупцията в област Габрово и влиза в сила от датата на приемането му.

 

Параграф втори. Промените в Правилника за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията са приети с Решение № 2 от 05.10.2010 г., което влиза в сила от датата на приемането му.

 

Председател: Андрей Николов – заместник областен управител на област Габрово

 

Секретар: Веселина Георгиева – галвен експерт в Областна администрация – Габрово

 

Членове:
1. Пламена Дичева-Атанасова – заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Габрово;
2. Кремена Големанова - съдия в Окръжен съд - Габрово;
3. Галин Косев - административен ръководител - председател на Административен съд – Габрово;
4. Христомир Гечеков - началник група „Противодействие на престъпленията в непроизводствената сфера на икономиката” към ОД на МВР – Габрово;
5. Светозар Хинтоларски -началник на Митническо бюро - Габрово;
6. Красимир Димитров - главен юрисконсулт в отдел „Обжалване” на НАП - Габрово;
7. Николай Колев - директор на КОНПИ, ТД - Велико Търново;
8. Тодор Попов – директор дирекция АПИО на община Габрово;
9. Румяна Дъчева - секретар на община Севлиево;
10. Ангел Ангелов – заместник-кмет на община Дряново;
11. Марин Маринов – заместник-кмет на община Трявна;
12. Юлия Влаева - началник отдел „Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване” на РУО – Габрово;
13. д-р Ирина Моровякова – заместник-директор на РЗИ – Габрово;
14. Стела Цонева – старши инспектор в отдел ,,Контрол на храните” на ОДБХ – Габрово;
15. д-р Светла Пашова - член на РК на Български лекарски съюз – Габрово;
16. Виолета Иванова - директор дирекция „Инспекция по труда” - Габрово;
17. Стефка Пашова - директор на дирекция „ Административно- правна, финансово- стопанска дейност и човешки ресурси“ в ОД „Земеделие” - Габрово;
18. Галина Михнева - изпълнителен директор на ГТПП;
19. Александър Петров - началник ОО „Автомобилна администрация” – Габрово;
20. инж. Лунка Караиванова – главен инспектор в РД „Национален строителен контрол”- Габрово;
21. Мария Башева – председател на КСБ ОП - Габрово;
22. доц. д-р инж. Марин Маринов – председател на Контролния съвет на ТУ - Габрово;
23. Миглена Въгленова – пиар, излъчен представител на СБЖ – Габрово;

Основание за създаване:
На основание писмо № 02-19-169/01.09.2004 г. на Министъра на Държавната администрация и въз основа Програма за изпълнение на Национална стратегия за противодействие на корупцията 2004-2005 г.

Съставът е актуализиран със: със Заповед № ОСК-05-01-192 от 24.08.2022 г.

 

 

Документи 2018 г.