РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 6, ал. 1 от Закон за военните паметници

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Областна комисия „Военни паметници“ – град Габрово
Правила за работа на Областна комисия "Военни паметници“, приети чрез Протокол на комисията от 04.02.2009 г.

 

Председател:
Кристина Сидорова – Областен управител

 

Заместник-председател:
Андрей Николов – заместник областен управител

 

Секретар:
Калоян Колев – главен експерт ОМП в дирекция АПОФУС.

 

Членове:

1. Росен Йосифов – директор на Регионален исторически музей – Габрово.

2. Иван Христов – директор на Исторически музей – Дряново.

3. Ивета Миленова – директор на Исторически музей – Севлиево.

4. Юлия Нинова – директор на СМРЗИ – Трявна.

5. подп. Кристиян Гранджан – началник на Военно окръжие – Габрово.

6. Деян Дойнов – експерт в Регионално управление на образованието – Габрово.

7. Велимира Христова – главен експерт „Култура и туризъм” в Община Габрово.

8. Татяна Декова – старши експерт в дирекция ЕИХП в Община Дряново.

9. Ирена Камбурова – началник отдел „Култура, туризъм и МС” в Община Севлиево.

10. Кольо Дабков – старши експерт „Култура, образование, СЗ” в Община Трявна.

11. Пеньо Славов – председател на областния съвет на Съюза на ветераните от войните.

12. Христо Мянков – председател на областния съвет на СОСРЗ.

13. Лилия Вълкова – председател на дружество „Военноинвалид”.

14. Радослав Колев – главен експерт в дирекция „Социална политика и ПВПВ” – МО.

 

Основание за създаване:
чл. 6, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за военните паметници

 

 

Заповед

 

Протокол 04.10.2021

Протокол 16.05.2022