РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 6, ал. 1 от Закон за военните паметници

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Областна комисия „Военни паметници“ – град Габрово
Правила за работа на Областна комисия "Военни паметници“, приети чрез Протокол на комисията от 04.02.2009 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова – областен управител на Област Габрово

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивелин Стоянов – заместник областен управител на Област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Калоян Колев - главен експерт ОМП в дирекция АПОФУС в Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
  1. Красимира Чолакова – директор на Регионален исторически музей – Габрово.
  2. Иван Христов – директор на Исторически музей – Дряново.
  3. Ивета Миленова – директор на Исторически музей – Севлиево.
  4. Юлия Нинова – директор на СМРЗИ – Трявна.
  5. подп. Кристиян Гранджан – началник на Военно окръжие – Габрово.
  6. Деян Дойнов – експерт в Регионално управление на образованието – Габрово.
  7. Стефан Ганев – главен експерт „Култура и туризъм” в Община Габрово.
  8. Татяна Декова – старши експерт в дирекция ЕИХП в Община Дряново.
  9. Ирена Камбурова – началник отдел „Култура, туризъм и МС” в Община Севлиево.
  10. Кольо Дабков – старши експерт „Култура, образование, СЗ” в Община Трявна.
  11. Пеньо Славов – председател на областния съвет на Съюза на ветераните от войните.
  12. Христо Мянков – председател на областния съвет на СОСРЗ.
  13. Лилия Вълкова – председател на дружество „Военноинвалид”.
  14. Радослав Колев – главен експерт в дирекция „Социална политика и ПВПВ” – МО.

 

Основание за създаване:
чл. 6, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за военните паметници

Съставът е актуализиран със: със Заповед № ОСК-10-01-23/15.02.2022 г.

 

Заповед

 

Протокол 04.10.2021

Протокол 16.05.2022