РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

 

Закона за администрацията, Закона за лова и опазване на дивеча и
Закона за рибарството и аквакултурите

 

Правилник/правила за работа:
Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по охрана на горите, рибата и дивеча

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Андрей Петков Николов – заместник областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
инж.Христо Башев – младши експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация Габрово

Членове:
 1. Веселин Радков – Главен секретар на Областна администрация – Габрово;
 2. Васил Станев – инспектор при ОД на МВР – Габрово; резервен член – Стилиян Димитров – инспектор при ОД на МВР - Габрово;
 3. Камен Йонков - старши инспектор, Началник група „Оперативен център“ при РД „ПБЗН” – Габрово;
 4. инж. Николай Николов – Директор на РДГ – Велико Търново;
 5. инж. Росица Колева – Експерт стопански дейности в „Северноцентрално държавно предприятие” - Габрово;
 6. инж. Антоанет Антонов – Директор на ТП на „ДГС Габрово“, резервен член - инж. Николай Русев - зам.директор ТП на „ДГС Габрово”;
 7. инж. Мирослав Илиев – Директор на ТП на „ДГС Плачковци“, резервен член - инж. Росен Радев – зам.директор ТП на „ДГС Плачковци”;
 8. инж. Иван Степанов – Директор на ТП ДЛС „Росица”-Лъгът, резервен член - инж. Яница Райкова – зам. директор ТП на ДЛС „Росица”-Лъгът;
 9. Николай Димитров – Директор Дирекция ОССД – община Габрово; резервен член – Мартин Симеонов – мл.експерт Дирекция ОССД – община Габрово;
 10. инж. Александър Атанасов – заместник директор ОП „Гори и земи” в община Севлиево;
 11. Стела Манева – Старши специалист “Селско и горско стопанство” в община Трявна;
 12. инж. Даниела Денева – Младши експерт в дирекция "АСОС" в община Дряново;
 13. Николай Стайков – Главен експерт в Отдел „Биоразнообазиe, планове, програми и проекти” в Дирекция „НП Централен Балкан”;
 14. инж. Лиляна Райкова – Директор ДПП „Българка”;
 15. д-р Красен Колев – Главен инспектор „РК“ в отдел РК „Централен Дунав” – област Габрово;
 16. Тодор Дянков – Председател на СЛРД „Чардафон” – Габрово, резервен член – Иван Найденов зам. председател СЛРД „Чардафон”

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 7 от Закона за администрацията, чл. 33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и
чл. 29 от Закона за рибарството и аквакултурите.

 

Съставът е актуализиран съгласно заповед № ОСК-12-01-46 от 18.03.2022 г.Протокол 2 от 26.03.2019 г.