РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

 

1 а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.

 
Правилник за устройството и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата е приет с Решение № 1, Протокол № 1 от 28.03.2012г., изм. с Решение №1, Протокол №11 от 30.08.2019 г., изм. и доп. с Решение № 5, Протокол № 1 от 29.01.2020 г.

Основание за създаване:
На основание чл.32, ал.1 от Закон за администрацията и §1а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби за Закон за движение по пътищата

Съставът е актуализиран със: Заповед № ОСК-14-01-129 от 03.06.2021 г.

 

Заповед № 3-93/06.12.2022 г. на Председателя на ДАБДП за утвърждаване на Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата

 

Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата, утвърдени със заповед № 3-93 от 06.12.2022 г. на Председателя на ДАБДП

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Андрей Николов – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:

София Димитрова–  старши експерт дирекция АКРРДС - Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
1. Деян Дончев – заместник-кмет на Община Габрово
2. Гълъбин Гутев – гл. експерт ТСБД, дирекция ТСУ – Община Севлиево
3. Ангел Ангелов – заместник-кмет на Община Дряново
4. Марин Маринов – заместник-кмет на Община Трявна
5. комисар Цветан Петков – зам.-директор на ОДМВР – Габрово
6. комисар Андрей Хайтов – началник отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР – Габрово
7. гл. инсп. Николай Симеонов – началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Габрово
8. Деян Георгиев – директор на Областно пътно управление – Габрово
9. Александър Петров – началник на ОО „Автомобилна администрация” – Габрово
10. Деян Дойнов – старши експерт в „Регионално управление на образованието” – Габрово
11. Стефан Стойчев – директор на Областен съвет на БЧК – Габрово
12. Любен Симеонов – Съюз на българските автомобилисти, офис Габрово
13. д-р Георги Шандурков – Директор на ЦСМП – Габрово
14. Мариета Папазова – главен секретар на РЗИ – Габрово
15. Тихомир Петков - административен ръководител на Окръжна прокуратура
16. Радослав Стефанов – началник сектор ПГ и СД към РД ПБЗН – Габрово
17. Панайот Панайотов – Районна железопътна инспекция – Горна Оряховица

Резервни членове: Веселина Георгиева - главен експерт в дирекция АКРРДС - Областна администрация - Габрово

 

Основание за създаване:
На основание чл.32, ал.1 от Закон за администрацията и §1а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби за Закон за движение по пътищата, чл. 4, ал. 1 – 6 и ал. 8 от Правилника за устройството и дейността на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - Габрово

Съставът е актуализиран със: Заповед на ОУ № ОСК-14-01-191 от 24.08.2022 г.

 

Протокол 2 от 08.11.2013 г.

Протокол 3 от 29.04.2015 г.

Отчет 2012 - 2014 г.

Отчет 2015 г.

Протокол 4 от неприсъствено заседание септември 2016 г.

Покана

Протокол №5 от 26.07.2017 г.

Протокол 6 - 30.03.2018 г.

Протокол 7 - 18.07.2018 г.

Протокол 8 - 13.11.2018 г.

Протокол 9 -12.03.2019 г.

Годишен доклад по БДП 2018
План-програма по БДП 2019-2020
Мерки за предпазване на служителите в ОА-Габрово от ПТП
Отбелязване на 18.11.2018 - Габрово

Протокол 10 - 02.07.2019 г.

Мерки-служители-ПТП-ОА Габрово

Протокол 11 - 30.08.2019 г.

Протокол 12 - 20.09.2019 г.

Стратегия за подобряване на БДП Габрово - до 2020 г.

Протокол 13 - 03.12.2019 г.

Протокол 1 ОКБДП -29.01.2020 г.

Протокол 2-ОКБДП

 

Годишен доклад БДП 2019-ОА-Габрово

План програма БДП 2020-ОА Габрово

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

Протокол 7

Протокол 8

План програма по БДП 2021-ОА Габрово

Протокол от 1 заседание на ОКБДП-Габрово(I-2021)

Протокол от 2 заседание на ОКБДП-Габрово

 

Ревизиран-6.0-Годишен областен доклад БДП 2020- ОКБДП Габрово

Протокол от 3 заседание на ОКБДП-Габрово - април-2021

План за дейността на ОКБДП-2021

Протокол от 4 заседание на ОКБДП-Габрово 29 юли-2021

Протокол от 5 заседание на ОКБДП-Габрово септември-2021

Протокол от 6 заседание на ОКБДП-Габрово ноември-декември-2021

Протокол от 7 заседание на ОКБДП-Габрово декември-2021

Годишна областна план-програма по БДП Габрово -2022

График заседания 2022-ОКБДП-Габрово

Протокол от 1 заседание на ОКБДП-Габрово(I-2022)

Годишен областен доклад БДП 2021- ОКБДП Габрово

Протокол от 2 заседание на ОКБДП-Габрово април-2022- препис

Протокол от 3 заседание на ОКБДП-Габрово(август-2022)

Протокол от 4 заседание на ОКБДП-Габрово(ноември-2022)

Документи 2023