РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.

 

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на

Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия
е приет със Заповед № РД-02-01-122 от 07.09.2016 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Областен управител на област Габрово

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Веселин Радков – главен секретар на областна администрация - Габрово

 

Секретар:
Калоян Колев – главен експерт ОМП в Областна администрация –Габрово
Членове:
1. Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС в Oбластна администрация –Габрово;
2. Радослав Ламбев – старши експерт в дирекция АПИО в Oбщина Габрово;
3. Димитър Ножаров – ССИ и ОМП в община Севлиево;
4. Калоян Димитров – младши експерт в дирекция АПИОВО в Oбщина Дряново;
5. Михаил Минчев – специалист ПБЗН в Община Трявна;
6. Климент Кунев – председател на Общински съвет – Габрово;
7. Здравка Лалева – председател на Общински съвет – Севлиево;
8. Стефка Пенкова – зам.-председател Общински съвет – Дряново;
9. Стефан Петров – председател на Общински съвет – Трявна;
10. ст.комисар Цветомир Цонков – директор на ОД на МВР – Габрово;
11. комисар Георги Русинов – директор на РД ПБЗН – Габрово;
12. подп. Кристиян Гранджан – началник на ВО – Габрово;
13. Петя Казакова-Иванова – директор на ТДНС – Габрово;
14. д-р Георги Шандурков – директор на ЦСМП – Габрово;
15. д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ – Габрово;
16. д-р Светослав Спасов – директор на ОД БХ – Габрово;
17. Пенчо Минчев – Електроразпределение Север, РОЦ – Габрово;
18. Росен Христов – „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, УМЕР Г. Оряховица, ръководител отдел Габрово;
19. Владимир Василев – управител на ВиК ООД – Габрово;
20. Деян Георгиев – директор на ОПУ – Габрово;
21. Георги Маринов – началник РУО – Габрово;
22. Иван Недков – директор на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово;
23. Иван Лафчиев – началник СОСП Габрово, ИА ИЕУ;
24. Стефан Стойчев – директор на Секретариата на ОС на БЧК.

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации и чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.

Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-25 от 15.02.2022 г.

 

Заповед

 

Протокол 06.08.2021

Протокол 11.07.2022