РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.

 

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на

Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия
е приет със Заповед № РД-02-01-122 от 07.09.2016 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ралица Манолова – областен управител на област Габрово

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Веселин Радков – главен секретар на областна администрация - Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Калоян Колев – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
  1. Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС в Oбластна администрация –Габрово;
  2. Цветомир Русинов – главен експерт в дирекция АПИО в Oбщина Габрово;
  3. Димитър Ножаров – ССИ и ОМП в община Севлиево;
  4. Мирослав Димитров – младши експерт в дирекция АПИОВО в Oбщина Дряново;
  5. Михаил Минчев – специалист ПБЗН в Община Трявна;
  6. Климент Кунев – председател на Общински съвет – Габрово;
  7. Здравка Лалева – председател на Общински съвет – Севлиево;
  8. Светлана Лакова – представител Общински съвет – Дряново;
  9. Стефан Петров – председател на Общински съвет – Трявна;
 10. комисар Георги Русинов – директор на РД ПБЗН – Габрово;
 11. ст. комисар Цветомир Цонков – директор на ОД на МВР – Габрово;
  12. подп. Кристиян Гранджан – началник на ВО – Габрово;
  13. Петя Казакова-Иванова – директор на ТДНС – Габрово;
  14. д-р Георги Шандурков – директор на ЦСМП – Габрово;
  15. д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ – Габрово;
  16. д-р Светослав Спасов – директор на ОД БХ – Габрово;
  17. Пенчо Минчев – Енергоразпределение Север, РОЦ – Габрово;
  18. Росен Христов – ръководител на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, мрежови експлоатационен подрайон Габрово;
  19. Владимир Василев – управител на ВиК ООД – Габрово;
  20. Деян Георгиев – директор на ОПУ – Габрово;
  21. Георги Маринов – началник РУО – Габрово;
  22. Цветелин Миланов – директор на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово;
  23. Иван Лафчиев – началник СОСП Габрово, ДАЕУ;
  24. Стефан Стойчев – директор на Секретариата на ОС на БЧК.

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации и чл. 64а, ал.1, 2 и 7 от Закона за защита при бедствия, с цел подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия.

Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-25 от 15.02.2022 г.

 

Заповед

 

Протокол 06.08.2021