РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областния съвет за хората с увреждания

 

Акт за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

 

Правилник/правила за работа:
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за хората с увреждания е приет с решение № 1 по Протокол № 1 от заседание на Областния съвет за хората с увреждания, проведено на 28.01.2020 г.

 

Областния съвет за хората с увреждания

Акт за създаване:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

Правилник/правила за работа:

Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за хората с увреждания е приет с решение № 1  по Протокол № 1 от заседание на Областния съвет за хората с увреждания, проведено на 28.01.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Маринова - Заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:

Силвия Маркова – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация - Габрово

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Ивелина Иванова – главен експерт, дирекция „Образование и социални дейности” в Община Габрово;
 2. Росица Ванкова – младши експерт „Социални дейности” в Община Севлиево;
 3. Мая Михайлова – старши експерт в дирекция ИХП в Община Дряново;
 4. Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността” в Община Трявна;
 5. Ирина Бенева – главен експерт СП в РДСП Габрово;
 6. Кремена Ганчева – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Габрово;
 7. Иваничка Калфова – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Севлиево;
 8. д-р Ирина Моровякова – заместник директор, РЗИ Габрово;
 9. инж. Емилия Ангелова – старши експерт по организация на средното образование, РУО Габрово;
 10. Недко Горалов – старши експерт, Дирекция „Бюро по труда” Габрово;
 11. Даниела Георгиева – главен инспектор, Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово;
 12. Веселка Спасова – представител на РЗОК Габрово;
 13. Галя Петрова - регионален координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”;
 14. Радомира Ковачева - регионален координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”;
 15. Кристина Кулева – председател и координатор на РО „Съюз на инвалидите” -Габрово;
 16. Стефка Пенчева - председател на Регионална организация на слепите – Габрово към „Съюза на слепите” в България;
 17. Росица Димитрова - председател на Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” и управител на ДЦВХУ Габрово;
 18. Светла Григорова – директор на Фондация „Грижа за деца с увреждания”;
 19. Ганка Бакалова-Христова - представител на Габровска търговско-промишлена палата;
 20. Даниела Йорданова – председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Габрово;
 21. Росица Йонкова – областен координатор на КНСБ за област Габрово.

Основание за създаване:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-209/08.09.2022 г. и Заповед РД-02-01-128/11.08.2023 г. на Областен управител на област Габрово.

 

 Протокол 1 - 28.06.2022