РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръчка при възложителя: 2016-004.

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление.

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на природен газ за нуждите на обект: административна сграда на Областна администрация - Габрово, находяща се на адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5”.

Дата на създаване: 05.12.2016 г.

Документи и информация.


Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2018-002.

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на течни горива (бензин А-95-H и дизелово гориво) чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на 24-часово обслужване и система за безналично плащане за потребностите на автомобилния парк на Oбластна администрация - Габрово”

Дата на създаване: 14.12.2018 г.

Документи и информация.