РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2019-001

Статус: Открита

ID в РОП  № 9088808

Правно основание: събиране на оферти с обява за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка:

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"

Краен срок за получаване на оферти:

14 юни 2019  г., 16:00 часа

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Обява

04.06.2019 г.

 

Информация за публикувана обява

04.06.2019 г.

 

Документация

04.06.2019 г.

 

Протокол

 18.06.2019 г.  

Договор

 16.07.2019 г.  

Датата и основание за

прекратяване на договора

 04.08.2020 г.

 Договорът е изпълнен и прекратен на основание чл. 21, т. 1 – с изтичане

на срока (12 месеца, 08.07.2020 г.)