РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2015-003

 

ID на документа в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 700102

Преписка № 01045-2015-0001

 

Вид на процедурата: договаряне без обявление

Правно основание: чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

Мотиви за избор на процедурата: чл. 38, ал. 1 от ППЗОП - предмет на поръчката е доставка на стока, определена по списък в Приложение № 2 от ППЗОП. Договорът за обществена поръчка се сключва по реда на ЗСБТ.

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на течни горива (бензин А-95-H и дизелово гориво) чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на 24-часово обслужване и система за безналично плащане за потребностите на автомобилния парк на областна администрация - Габрово”

 

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Решение за откриване на процедура

 01.12.2015

 

Договор

 09.12.2015  

Задължителни приложения

 09.12.2015  

Информация до АОП за сключен договор

 22.12.2015  

Информация до АОП за изпълнен договор

   

Датата и основание за

прекратяване на договора

--------

 

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

* Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

дата

основание

размер

08.03.2016 г.

Ф-ра 9500139941 / 31.01.2016 г.

968,57 лв.

30.03.2016 г.

Ф-ра 9500139958 / 29.02.2016 г.

595,29 лв.

19.04.2016 г.

Ф-ра 9500141067 / 31.03.2016 г.

949,33 лв.

14.05.2016 г.

Ф-ра 0 9500141304/30.04.2016 г.

621,25 лв.

15.06.2016 г.

Ф-ра № 9500142220 /31.05.2016г.

702,13 лв.

14.07.2016 г. Ф-ра № 9500142674 /30.06.2016г. 634,23 лв.

10.08.2016г.

Ф-ра № 9500143282 / 31.07.2016 г.

904,79 лв.

13.09.2016г.

Ф-ра № 9500143990 / 31.08.2016 г.

909,90 лв.

14.10.2016г.

Ф-ра № 9500144750 / 30.09.2016 г.

681,22 лв.

10.11.2016г.

Ф-ра № 9500145181 / 31.10.2016 г.

918,78 лв.

09.12.2016 г.

Ф-ра № 9500145983 / 30.11.2016 г.

1617,75 лв.

01.02.2017г.

Ф-ра № 9500146544 / 31.12.2016 г.

1048,30 лв.

23.02.2017 г.

Ф-ра № 9500147130 / 31.01.2017 г. 483,69 лв.

15.03.2017 г.

Ф-ра № 9500147871 / 28.02.2017 г.

611,74 лв.

18.04.2017 г.

Ф-ра № 9500148445 / 31.03.2017 г.

621,91 лв.

11.05.2017 г.

Ф-ра № 9500149043 / 30.04.2017 г.

324,45 лв.

13.06.2017 г.

Ф-ра № 9500149679 / 31.05.2017 г.

375,53 лв.

14.07.2017 г.

Ф-ра № 9500150409 / 30.06.2017 г.

515,06 лв.

11.08.2017 г.

Ф-ра № 9500150951 / 31.07.2017 г.

567,65 лв.