РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2016-003

 

Номер на преписка в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 01045-2016-0002

 

Вид на процедурата: открита процедура.

Правно основание: чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

Предмет на обществената поръчка:

"Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Габрово, област Габрово"  

Краен срок за получаване на документация:

06 юни 2016  г., 17:00 часа

Краен срок за подаване на оферти:

06 юни 2016  г., 17:00 часа

Цена на документацията: 20,00 лева  с вкл. ДДС

Важно! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на Областна администрация - Габрово или се изпраща на посочен от заявителя адрес за негова сметка. В тези случаи се заплаща и обявената цена на документацията, в която са включени действителните разходи за отпечатване и размножаване.

Заплащането се извършва на касата на Областна администрация - Габрово или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка:

„Банка ДСК” ЕАД – финансов център Габрово

BIC: STSABGSF

IBAN: BG84STSA 93003110028001

 

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Документация

 14.04.2016 г.  

Протокол на комисия

 14.06.2016 г.  

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

 14.06.2016 г.  

Протокол на комисия

 18.07.2016 г.

 

Решение по чл. 38 от ЗОП

 18.07.2016 г.

 

Информация относно гаранции за участие

05.08.2016 г.

16.08.2016 г.

07.09.2016 г.

 

Договор

 15.09.2016 г.  

Информация за сключен договор АОП

21.09.2016 г.  

Датата и основание за приключване/прекратяване на договора

29.05.2018 г.
поради изпълнение задълженията на страните по договора
 

Информация относно гаранция за изпълнение

Форма - парична сума, внесена по банков път. Възстановена на 29.05.2018 г.  

Информация за изпълнен договор АОП

27.06.2018 г.  

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

* Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

дата

основание

размер