РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Закона за администрацията, Устройствения правилник на областните администрации, Закона за водите

Правилник/правила за работа:

Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за планиране и организиране на дейности по почистване на речните легла извън урбанизирана територия на област Габрово

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Любомиров Христов – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:
инж.Христо Башев – главен експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация Габрово

 

Членове:
1. Представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово: инспектор Стефка Кирилова Димитрова – инспектор по защита на населението към РД ПБЗН – Габрово;
заместници: ст. инспектор Гергана Йорданова Илиева – н-к група ПК и ПД към РД ПБЗН – Габрово, инспектор Диана Колева Атанасова – инспектор по защита на населението към РД ПБЗН – Габрово;
2. Представители на Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен: инж. Константин Христов – гл. експерт дирекция „Контрол”,
заместници: инж. Мартин Байчев – гл. експерт дирекция „Контрол”; инж. Георги Бъчваров – гл. експерт дирекция „Контрол”;
3. Представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново: Емилия Драганешева – гл. експерт отдел „ПД”,
заместник: Велислав Сираков – ст. експерт отдел „ПД”;
4. Представители на Регионална дирекция по горите – Велико Търново: инж. Красимир Дончев Илиев – гл. горски инспектор,
заместник: инж. Георги Иванов Минчев – гл. експерт;

5. Представители на Община Габрово: Тихомир Трифонов – гл. експерт в отдел АО, МТО и ОМП; заместник: Микаела Лазарова, мл. експерт в отдел АО, МТО и ОМП в Община Габрово;
6. Представители на Община Севлиево: инж. Димитър Ножаров – ССИ и ОМП,
заместник: инж. Мирослав Банков – гл. експерт „ВиК”;
7. Представители на Община Дряново: Мария Бончева Николова – мл. експерт в дирекция „АСОС”;
заместник: инж. Найден Трифонов – ст. експерт дирекция „АСОС”;
8. Представители на Община Трявна: Розалия Милкова Станчева – мл. експерт „Опазване на околната среда”;
9. Представители на Областно пътно управление – Габрово:
 За община Габрово: Васил Анчев – гл. специалист в отдел „ИРД“, Бисер Пенчев – гл. специалист в отдел „ИРД”;
 За община Севлиево: Росен Десев – гл. специалист в отдел „ИРД“, Жанета Николова – ст. специалист в отдел „ИРД”;
 За община Дряново: инж. Николай Минчев – ст. експерт отдел „ИРД“, Йонко Димков – ст. специалист отдел „ИРД”;
 За община Трявна: Митко Йозов – ст. специалист в отдел „ИРД”, Гою Гоев – ст. специалист в отдел „ИРД”;
10. Представители на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”: Йордан Владимиров Йорданов – инспектор „Вътрешна сигурност”, Железопътна секция Горна Оряховица; инж. Никола Кръстев Диксоков – ръководител отдел ПЖПС, ЖПС – Г. Оряховица,
заместник: Веско Атанасов Борисов – контрольор ЖПС – Г. Оряховица;
11. Представители на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Габрово: Мирослав Гатев Маринов и Недьо Симеонов Филипов.

Основание за създаване:

На основание чл. 31, ал. , чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 140, ал. 5 от Закона за водите и в изпълнение на държавната политиката по опазване от вредното въздействия на водите, на територията на област Габрово

 

ДОКУМЕНТИ