РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Закона за администрацията, Устройствения правилник на областните администрации, Закона за водите

Правилник/правила за работа:

Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за планиране и организиране на дейности по почистване на речните легла извън урбанизирана територия на област Габрово

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Андрей Николов – заместник областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:
инж.Христо Башев – младши експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Представител на Областна администрация Габрово -
 2. Представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово -
 3. Представители на Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен -
 4. Представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново -
 5. Представители на Регионална дирекция по горите – Велико Търново -
 6. Представители на Община Габрово -
 7. Представители на Община Севлиево -
 8. Представители на Община Дряново -
 9. Представители на Община Трявна -
 10. Представители на Областно пътно управление – Габрово:
 • За община Габрово-
 • За община Севлиево-
 • За община Дряново-
 • За община Трявна-
 1. Представители на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” -
 2. Представители на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Габрово –

Основание за създаване:

На основание чл. 31, ал. , чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 140, ал. 5 от Закона за водите и в изпълнение на държавната политиката по опазване от вредното въздействия на водите, на територията на област Габрово

 

ДОКУМЕНТИ