РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2016-001

 

УИН в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 9050348

 

Предмет на обществената поръчка:

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"

 

Краен срок за получаване на оферти:

02 март 2016  г., 17:00 часа

Важно! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на областна администрация - Габрово или се изпраща на посочен от заявителя адрес за негова сметка, с включени действителните разходи за отпечатване и размножаване.

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Публична покана

 12.02.2016 г.

 

Документация

 12.02.2016 г.  

Протокол

 10.03.2016 г.  

Договор

 06.04.2016 г.  

Информация относно гаранция за изпълнение:

Форма - парична сума, внесена по банков път.

възстановена на 31.07.2017 г.

 

Датата и основание за

прекратяване на договора

прекратен, считано от 01.07.2017 г. на основание чл. 21, т.1 от договора

 

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

* Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

дата

основание

размер

07.09.2016 г.

Ф.№ 4000000455 / 31.07.2016 г.

3024,70 лв.

17.09.2016 г.

Ф.№ 0000009774 / 31.08.2016 г.

2981,29 лв.

14.10.2016 г.

Ф.№ 0000010483 / 30.09.2016 г.

2494.18 лв.

16.11.2016 г. Ф.№  0000011686 / 31.10.2016 г. 3386.85 лв.

21.12.2016 г.

Ф.№ 0000012969 / 30.11.2016 г.

4254,00 лв.

01.02.2017 г. Ф.№ 5000000755 / 31.12.20106г. 6498,70 лв.

02.03.2017 г.

Ф.№ 5000001816 / 31.01.2017 г.

8558,80 лв.

15.03.2017 г.

Ф.№ 5000003004 / 28.02.2017 г.

5043,55 лв.

11.04.2017 г.

Ф.№ 5000004255 / 31.03.2017 г.

3830,75 лв.

02.06.2017 г.

Ф.№ 5000005324 / 30.04.2017 г.

2929,85 лв.

13.06.2017 г.

Ф.№ 5000007248 / 31.05.2017г.

2334,51 лв.

13.07.2017 г.

Ф.№ 5000008877 / 30.06.2017 г.

2654,53 лв.