РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Членовете на Областния съвет по условия на труд се запознаха с контролната дейност на „Инспекцията по труда“ за 2019 г и с настъпилите трудови злополуки за същата година

Областният съвет по условия на труд проведе редовно заседание, под председателството на заместник областния управител Мария Пенева и в което участие взеха директорът на ТП на НОИ – Габрово, представители от Габровската търговско – промишлена палата, Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово, СРС на КТ „Подкрепа”, Регионален съвет на КНСБ и председателят на УС на ИСА. В дневния ред беше включено приемането на отчет за дейността на Областния съвет за 2019 година и план за работата му през 2020 година; информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово, във връзка със спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд за 2019 година; информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания в Габровска област за 2019 година; обсъждане предложения за отбелязване на 28 април – Световен ден на безопасност и култура на труда.

За 2019 г. Дирекция „Инспекция по труда” - Габрово са извършили 1025 броя, като са изпълнени всички планирани проверки по мерките от плана за 2019 г. Констатираните нарушения са 3410 бр., а наложените принудителни административни мерки – 3331 броя, в т. ч., по чл. 404, ал.1, т.3 и чл. 404, ал.1, т.5 от КТ.

През 2019 г. са установени 2133 нарушения, отнасящи се до осигуряване на ЗБУТ, което е 63 % от установените през годината нарушения. Най-голям процент са нарушенията по вътрешно фирмената организация за осигуряване на ЗБУТ – 1269 нарушения, които са 60% всички нарушения по ЗБУТ. През изминалата година Дирекцията при извършване на контролната си дейност е установила 1277 нарушения, отнасящи се до трудовите правоотношения. Най-висок е броя на нарушенията по заплащане на труда (460 нарушения, 36 % от всички нарушения по трудови правоотношения). Най-честите нарушения са за неизплащане на допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит (103 броя), нарушения за извънреден труд (101 бр.), за работа по официални празници (30 бр.) и за неизплащане на нощен труд (6 бр.)

„При извършване на контролната си дейност през изминалата 2019 г., Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово за всяко от установените нарушения на трудовото законодателство и ЗБУТ е предприела мерки за отстраняването им, което неминуемо води до подобряване условията на труд като цяло, а в голяма част от случаите до предотвратяване на тежки трудови инциденти.“- обобщават от Дирекцията.

Според информация, предоставена от ТП на НОИ – Габрово, в областта са декларирани 55 броя трудови злополуки и за 55 броя са издадени разпореждания да се считат за такива. За отчетната година са извършени 7 разследвания на трудови злополуки, на основание на чл.58, ал.1 и ал.2 от КСО, съвместно с Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово. През цитираната година няма трудови злополуки, които са довели до трайна инвалидност, но има две - довели до смърт. Има получени бързи известия за сигнализиране на съмнения за професионални болести – 2 броя.

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от производство на машини и оборудване, производство на хранителни продукти, текстил, облекло, дървен материал, химични продукти, изделия от каучук и пластмаса, основни метали, метални изделия, електрически съоръжения,, строителство, мебели, сухопътен транспорт, държавно управление и др.