РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна преброителна комисия стартира работа – Преброяването на населението и жилищният фонд в Република България ще е от 22.01 до 15.02.2021 г.

На 15 юни  Областна преброителна комисия проведе своето първо заседание. Председател на Комисията е заместник областният управител Мария Пенева, а секретар – началникът на отдел „Статистически изследвания - Габрово“ Георги Цветков. В състава на комисията са включени секретарите на общините Габрово и Севлиево, представители на Службата по геодезия, картографи и кадастър, ОД на МВР – Габрово, ГРАО и Областна администрация. По време на заседанието беше приет Правилник за дейността, както и утвърден организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати. 

Областната преброителна комисия ще има задължения, свързани със съдействие и провеждане на преброяването в областта. Областната преброителна комисия:

  • съдейства за провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на ЦКП;
  • предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите в областта;
  • информира НСИ и ЦКП за подготовката и провеждането на преброяването в областта;
  • приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на общините в съответната област;
  • изготвя доклад до ЦКП за предаването на всички преброителни материали в съответния отдел на ТСБ.

Преброяването е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване в страната, което се провежда на всеки 10 години. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа – първият (22 – 31 януари 2021 г.) ще дава възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория (1 – 15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители. „Задачата не е лека, но е изключително отговорна.“ – заяви председателят на Областната преброителна комисия и пожела успех в работата, както на членовете на Комисията, така и на четирите Общински преброителни комисии, които също започнаха да действат.