РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Готов е докладът за проведена самооценка на Областна администрация – Габрово по проект за въвеждане на общата рамка за оценка CAF

Приключи един от основните етапи по проект "Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите", в който  Областна администрация – Габрово участва.  Той е свързан с изготвянето и утвърждаването на "Доклад за проведена самооценка на Областна администрация - Габрово" от служители, включени в работната група, за неговото разработване.

Ръководството и всички служители на администрацията бяха запознаха с материала,  който отразява състоянието на администрация. По време на процеса на самооценка беше направен цялостен и обстоен преглед на администрацията от вътрешен екип. Резултатът е точна картина за състоянието й и яснота кое работи добре, и кое – не. Екипът очерта 141 силни страни,  69 области за подобрение и предложи 76 мерки за подобрение.

Предстои сформиране на работна група, която да премине обучение и да разработи проект на План за подобрение.

 

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“, като използва знанието и енергията на хората в нея.