РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

От 10 юли до 10 септември 2020 г. ще се извършва предварителен обход във връзка с Преброяване 2021

Във връзка с предстоящото преброяване през 2021 г. на населението и жилищния фонд в периода от 10 юли до 10 септември 2020 г. ще се извършва предварителен обход за актуализиране на наличната и събиране на липсващата информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци и за съставяне на преброителните списъци, с които се определя обхвата на работата на преброителите и контрольорите, извършващи непосредствената дейност по събиране на информацията от респондентите.

С реализирането на предварителния обход ще бъдат постигнати следните цели:

1. Осигуряване на цифрова информация за местоположението на всички единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта.

2. Осигуряване на актуална и коректна адресна информация за единиците, обект на преброяването.

Предварителният обход се провежда и с оглед на задълженията на държавите членки на ЕС да осигурят информация за населението и жилищния фонд геокодирана към координатна мрежа от 1 km2, съгласно Регламент (ЕС) 2018/1799 на Комисията.

Единици на наблюдение по време на предварителния обход са всички обекти, които временно или постоянно се обитават от лица или които потенциално ще бъдат годни за обитаване към момента на преброяването ( 0,00 ч. на 22 януари 2021 г.)

Събирането и актуализирането на информацията ще се извършва от регистратори. Тяхната работа включва проверка и потвърждаване на съществуващата информация; редактиране на съществуващата информация; събиране на нова информация.  Информацията се събира с мобилни устройства на терен или през десктоп приложение от стационарен компютър. Регистраторите нямат право да събират от самите лица (граждани) информация за тях, техните домакинства или техните имоти!

Какви са ползите от предварителния обход:

  • Резултатите от този обход са изключително важни не само за бъдещата работа на Националният статистически институт, но и на общините, които ще имат достъп до системата и ще могат да актуализират и ползват наличната в нея информация.
  • От вложените общи усилия (Общини, регистратори и НСИ) и качеството на извършените дейности ще зависи бъдещата ни работа;
    Резултатите от обхода и същинското преброяване ще позволят производство и достъп до статистически данни на ниски териториални нива;
  • Информацията ще подпомогне част от изследванията на НСИ, в които общините са респонденти и ежегодно подават данни;
  • Ще могат да се произвеждат разнообразни анализи като - оценка на риска от бедствия, покритие, достъп и планиране на различни услуги предоставяни от местните власти.