РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Служители от Областната администрация преминаха второ специализирано обучение по проект за въвеждане на общата рамка за оценка CAF

Служителите от Областна администрация – Габрово, които са в състава на работната група по изготвянето на Плана за подобрения по модела CAF, преминаха второ специализирано обучение. То се реализира в рамките на изпълнявания от Института по публична администрация проект „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Фокусът по време на обучението попадна върху: управление на подобрението; от мерки за подобрение към план за подобрение на организационното изпълнение; избор на логическа структура на Плана за подобрение; методиката за приоритизиране на ЕИПА - определяне на мерките със стратегическа тежест; интегриране на мерките за подобрение в системата за
стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението; изпълнение и мониторинг на изпълнението на плана за подобрение. Процедура за външна обратна връзка.

Процесът трябва да приключи с изготвянето на План за подобрения, който да бъде представен на ръководството и изпратен на Института по публична администрация.