РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Всички язовири на територията на областта са проверени от междуведомствена Комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени

В продължение на един месец междуведомствена комисия, назначена със Заповед на областния управител Невена Петкова, извършва обследване на язовирите на територията на област Габрово. Това включва оглед за техническото състояние на язовирните стени, прилежащите им хидротехнически съоръжения, както и участъка до 500 м под язовирната стена, наличието на техническа, експлоатационна документация и актуалността на аварийните планове.

Проверени са петдесет и един язовира като за всеки един от тях комисията е съставила констативни протоколи по образец на ДАМТН. Всички язовири, разположени на територията на област Габрово, са с установен собственик и в добро състояние. Към момента на проверката при четири от язовирите, които при предходна проверка е констатирано неизправно техническо състояние с неработещи изпускатели, се е извършвал основен ремонт от Държавната консолидационна компания.

В съответствие с направените в протоколите от проверката предписания на Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени, собствениците на язовири следва да предприемат незабавни действия за почистване и отстраняване на неизправностите по преливниците, недопускане завиряване на изпразнените язовири до отстраняване на неизправностите, указани в протоколите, за които комисията е констатирала несъответствия.

На снимката: проверка на язовир "Димчова воденица", с. Агатово, община Севлиево