РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

От 1.01.2021 г. всички областни комисии по БДП ще работят по единен Правилник за дейността

Областната комисия по безопасност на движението проведе онлайн заседание, по време на което членовете на Комисията обсъдиха проекта на Правилник за дейността, който е разработен от Държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата“.

Правилникът цели да подпомогне прилагането на Националната стратегия за безопасност на движение по пътищата в Република България 2021-2030 г. и изпълнението на плановете към нея. Единният за всички областни комисии в страната Правилник ще способства за постигане на съгласуваност и синхрон в работата на всички институции и служби, които имат отношение към БДП на територията на съответната област; набелязване на мерки и дейности с висока ефективност; решаване на текущи въпроси с отражение върху БДП. „Така установеният вече единен процедурен ред за дейността на областните комисии в Правилника и стандартизираният подход за планиране, изпълнение и отчитане в приложените към него образци представлява важна методическа подкрепа за оптимизиране, облекчаване и канализиране на административните процеси“ – считат от Държавната агенция. След обсъждането предстои на следващо заседание да се приеме Правилникът, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.