РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Невена Минева беше избрана за член на работната група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027

Регионалният съвет за развитие /РСР/ на Северен централен район за планиране проведе своето първо заседанието. За председател на Съвета бе избран кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов, а кметът на община Габрово Таня Христова бе избрана за заместник-председател, по предложение на областния управител на област Габрово Невена Минева. По време на днешното онлайн заседание членовете на РСР одобриха вътрешни правила за работата на съвета. Актуализирани бяха и представителите на РСР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 и представителите на РСР в работните групи за разработване на Споразумението за партньорство и програмите за периода 2021-2027 година. Областният управител Невена Минева беше избрана за член на работната група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027.

Участие в днешното първо заседание на новия състав на Съвета взе и заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която подчерта, че най-важната роля е свързана с прякото му участие в преселекцията на инвестиционни проекти, които ще се осъществяват чрез комбинирано европейско финансиране от различните програми с основната координираща функция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и водеща роля на програмата за развитие на регионите. Останалите програми с бюджетите си също ще допринасят за развитието на региона.

Одобряване на интегрираната териториална стратегия за развитие, пряко участие в нейното управление, координиране, наблюдението за изпълнение и  отчитането на ефектите от прилагането ѝ са сред отговорностите на новосформирания Регионален съвет за развитие на Северен централен район за планиране. –коментира още зам.-министър Николова.  

В състава на Съвета участват представители на общините от областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра, съответните областни управители, както и представители на министерствата, бизнеса, неправителствения сектор, висшите училища и научни организации.