РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 18.10. до 31.10.

ЗАПОВЕД

№ РД - 01-238/15.10.2021 г.

 

На основание чл. 63, ал. 7 във вр. с ал. 4, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския, съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426  на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. след съгласуване на временните противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел Кунчев - Главен държавен здравен инспектор на Република България, Решение от 14.10.2021 г. на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на коронавирус COVID-19 в област Габрово с оглед изключително усложнената епидемиологична обстановка на разпространение и заболеваемост от COVID-19 на територията на Област Габрово с цел - осигуряване живота и здравето на жителите на областта

НАРЕЖДАМ:

 

І. Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Габрово, считано от 18.10.2021 г. до 31.10.2021 г., както следва:

 1. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и др. школи.
 2. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 3. Преустановяват се провеждания на събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други).
 4. Преустановяват се провеждания на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 5. Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, лунапаркове, фолклорни инициативи, и други с такъв характер.
 6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика
 7. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.
 8. Посещенията на фитнес центрове се допуска при ползване на не повече от 30 % от- капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.
 9. Преустановяват се посещенията плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.
 10. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най- малко 1,5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице.
 11. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
 12. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускащ само в часовия интервал от 7,00 ч. до 23.00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
 1. Малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго упълномощено пълнолетно лице.
 2. Всички физически и юридически, лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите,, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 3. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 4. За учениците от област Габрово се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:
 • за периода от 18.10.2021 г. до 22.10.2021 г., 5, 6, 9, 10 и 11 клас преустановяват* присъствено обучение.
 • за периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г 7, 8 и 12 клас преустановяват присъствено обучение.
 • в училищата с ученици от 5 до 12 клас, където има по една паралелка от випуск се обучават присъствено считано от 18.10.2021 г.
 1. Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.
 2. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение -спазване на дистанция и избягване на струпване на хора;                                                    '
 1. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от област Габрово.
 2. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.).
 3. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.).
 4. „Въведените противоепидемични мерки по т. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения и часовия интервал от 7.00 ч. до 23,00 ч., може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/ зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVED-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в, обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация,
преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни! документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването“.

Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по точка 22 предварително уведомяват за взетото решение РЗИ Габрово.

ІІ. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед РД-01- 748/02.09.2021 г. и Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

ІІІ. Областен управител на област Габрово организира и координира изпълнението и контрола на въведените противоепидемични мерки с настоящата заповед на територията на област Габрово, като може да разпорежда извършването на действия от органите на местното самоуправление и местната администрация, териториалните звена на централната; администрация, физическите и юридическите лица на територията на областта

IV. Контрол за спазване на противоепидемични мерки въведени с настоящата заповед на територията на област Габрово се осъществява от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини.

V. Заповедта влиза в сила от 18.10.2021г.

VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Габрово;

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Габрово, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението и.

 

Д-р Николай Пенчоков

Директор на РЗИ- Габрово