РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

КОНКУРС за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Областна администрация – Габрово
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
КАКВИ СА МИНИМАЛНИТЕ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
✔️ да отговарят на условията по чл. 7, ал.1 от Закона за държавния служител;
✔️ минимална образователна степен – бакалавър;
✔️ минимален професионален опит – 3 години и/или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши;
✔️за заемане на длъжността се изисква специалност придобита в:
- Област на висше образование – "Социални, стопански и правни науки" в "Професионално направление" – "Икономика" – (за предимство ще се зачитат специалности свързани със "Счетоводство" и/или "Финанси").
✔️отговаря на условията по чл. 18, ал. 1 от Закона за счетоводството.
✔️Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
🔺Познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността по длъжностна характеристика;
🔺Организационни, комуникационни и компютърни умения;
🔺Владеене на поне един от работните езици на ЕС;
🔺Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧРЕЗ
📝Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и
👥Провеждане на интервю с кандидатите.
‼️ДОКУМЕНТИ:
✅ заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС (по образец);
✅декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (по образец);
✅автобиография;
✅копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
✅копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или присъден ранг (ако кандидатът има);
✅документи удостоверяващи компютърни умения
✅други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
‼️СРОК‼️
ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ ДО 17.00 ЧАСА НА 14.01.2022 Г. /ВКЛЮЧИТЕЛНО/ на адрес Областна администрация – Габрово, пл.”Възраждане” № 5 в Центъра за административно обслужване ет. 1 лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. 👇🏻
Документите може да се подават по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
❓КАКВО ВКЛЮЧВА РАБОТАТА НАКРАТКО:
✔️Ръководство, организация, координация и контрол дейността на цялата счетоводна дейност на Областна администрация – Габрово.
✔️Контрол на разходването на бюджетни средства.
✔️Изготвяне на отчети и справки за Министерски съвет .
✔️Контрол върху законосъобразното прилагане на нормативните актове, свързани с дейността на счетоводството.
✔️Издаване и осчетоводяване на първични счетоводни документи.
💶МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА 1200 лв.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Областна администрация – Габрово.
👉🏻Информация за конкурса ще се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Габрово http://www.gb.government.bg/ в меню "Администрация", подменю "Търгове/Обяви/Конкурси".