РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕТО НА В и К СЕКТОРА – ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Областният управител Ралица Манолова взе участие в проведената в град Шумен работна среща на областните управители на областите Разград, Русе, Шумен, Варна, Добрич, Силистра и Варна за обсъждане на актуални проблеми в дейността на областните администрации.
Форумът е израз на новия подход за активен диалог и сътрудничество между областните управители и търсене на общи решения по важни казуси.
Обсъдени бяха въпроси, свързани с управлението на държавната собственост, почистването на речните легла извън границите на урбанизирана територия, контрола на техническото състояние на язовирите – държавна собственост, оптимизиране работата на областните комисии по безопасност на движението по пътищата, подобряване комуникацията с териториалните структури на централната изпълнителна власт и вътрешно организационни теми в работата на областните администрации.
Важен акцент от дискусията беше идентифицираната необходимост от цялостна стратегия и общ подход за създаване на проектна готовност на областните администрации за кандидатстване с проектни предложения по програми с мерки за енергийна ефективност, вкл. и Плана за възстановяване и развитие. За целта трябва да се осигури финансиране и да се организира в спешен порядък извършване на енергийни одити и разработване на технически проекти и количествено-стойностни сметки за реализиране на проекти за енергийна ефективност на сгради – държавна собственост под управление на областните управители.
По отношение на сградите – паметници на културата под управление на областните управители като възможност за финансиране на реставрационни дейности бяха обсъдени мерките, които предлагат Програмата за реставрация и консервация на Министерството на културата и др. подобни програми.
Всички участници в срещата изразиха готовност за общи инициативи в сферата на културата и туризма и за общи проекти за трансгранично и транснационално сътрудничество.
Форумът завърши с дискусия относно актуални проблеми във В и К сектора, като в нея се включиха Владимир Барзов – съветник на Премиера на Република България, доц. д-р инж. Галя Бърдарска – експерт по интегрирано управление на водните ресурси и експерти хидроинженери. Предложени бяха идеи за подобряване управлението на водните ресурси и законодателни иницативи преди престоящото приемане на промени в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
За всеки от обсъдените проблеми беше формулирано предложение за решение, като те ще бъдат обединени в протокол от срещата, който ще бъде изпратен до компетентните институции.