РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Стартира разработването на Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Габрово 2023-2024 година.

Задачата е възложена със заповед на Oбластен управител на междуведомствена група, която включва представители на Областна администрация, четирите общини, РУО - Габрово, РЗИ - Габрово, Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово, ИМКА-Габрово, ЦПЛР Детски комплекс „Йовко Йовков“ - Севлиево, ЦПЛР-АОП-Габрово, ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - Габрово, Център за специална образователна подкрепа – Габрово, „Future world” – Трявна. Това ще е четвъртата поред стратегия на областно ниво с двугодишен период на действие, която се изготвя в изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование. В нея се планират мерки и дейности, целящи създаването на подкрепяща среда за личностно развитие на децата и учениците, съобразена с индивидуалните им образователни потребности. Двата вида подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна - следва да се осигуряват в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие, а в някои случаи и в домашни или болнични условия.
В края на 2022 година бе извършен мониторинг и оценка на изпълнението на предходния стратегически документ. С общите усилия на всички заинтересовани страни бе осигурена подкрепяща среда за личностно развитие в период на световна пандемия, когато трябваше да бъде запазен баланса между правото на образование и правото на здраве за подрастващото поколение. Най-голям напредък се отчита при предоставянето на широка палитра от консултации, допълнителни занимания и иновативни форми за реализация на интересите на децата в училище и в свободното им време. Стартиран е процесът по разкриване на STEM центрове в училищата и дигитализация, който ще продължи да бъде приоритет и в следващите години.
Изводите от направения мониторинг ще послужат за анализ и основа на новата областна стратегия за личностно развитие.