РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” ЗА 2021 ГОДИНА

Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г., която преминава през два етапа – областен и национален. Отговорни за организацията на областния етап са областните администрации, а периодът за провеждане е април - юни 2021 г.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на  нематериалното културно наследство.

До 30 юни 2021 г. в Министерството на културата следва да постъпят протоколите от работата на областните комисиии и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури.

Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерството на културата и на интернет страниците на съответните областни администрации.

През м. юли 2021 г., национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

Поддържането на Националната система „Живи човешки съкровища – България” цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище. Системата се попълва на всеки две години.

 

С типовия формуляр за кандидатстване,  декларациите за предоставяне на изпълнителски права (Приложения № 1 и № 2), както и с пълния текст на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища“ и документите за кандидатстване можете да се запознаете тук.

Проведе се работна среща във връзка с предстоящите избори

Заместник областният управител Мария Пенева, заедно с организационно - техническият екип от Областната администрация, ангажиран с подготовката за провеждане на предстоящите избори на 4 април, проведоха работна среща с представители на всички институции от област Габрово, които участват в процеса – председателят и зам.-председателят на Районна избирателна комисия Габрово, секретарите на общинските администрации от Габрово, Севлиево, Трявна; представител на община Дряново; началникът на Териториално звено ГРАО, „Информационно обслужване" АД, ОД на МВР – Габрово и ПБЗН – Габрово, ЕНЕРГО – ПРО; РЗИ – Габрово и ЦСМП – Габрово.

Целта на срещата е да се координират действията по организация на предстоящите парламентарни избори, както и да се уточнят възникнали въпроси в хода на подготовката им. Една от широко обсъжданите теми бе във връзка със спазването на противоепидемичните мерки в деня на гласуването и по-конкретно в избирателните секции. „Вярвам, че членовете на СИК имат самосъзнание и работата ще върви съгласно разписания здравен протокол – това е в интерес на опазване здравето на всички“ – коментира председателят на РИК Мария Недева, която сподели още, че всички дейности към този момент се случват нормално и съобразно сроковете в изборния кодекс. Предстоят да се проведат обученията на СИК, които този път ще бъдат online. Коментирани бяха въпроси, свързани и с машинното гласуване. Такова ще се проведе в 157 избирателни секции в област Габрово  - като пълният списък може да бъде проверен на интернет страницата на Централната избирателна комисия / https://rik07.cik.bg/ns2021/ Общо 3 са подвижните секции като 1 е предвидена за община Габрово и 2 за община Севлиево. Към момента тече срокът, в който лицата поставени под карантина или задължителна изолация могат да подадат заявление за гласуване с подвижна  избирателна кутия.

Представителите на общините имаха възможност да споделят проблеми или препоръки към организационната част. От МВР и Пожарна безопасност декларираха също готовност за нормално провеждане на изборите за народни представители на 4 април, а от Електро разпределителното дружество информираха, че са отменили всички планови прекъсвания в изборния ден и следващия.  

 

Започва разработването на регионалната програма за заетост за 2021 г.

Стартира процедурата по разработване на регионалната програма за заетост за 2021. – информира заместник областният управител Мария Пенева. „Това е ефективен инструмент на активната политика на пазара на труда, с който се подпомагат регионите и се осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи. Регионалната програма се разработва от работна група, одобрява са от Областната комисия по заетост, след което се утвърждава от Министъра на труда и социалната политика.“ – разяснява процедурата Мария Пенева. Тя обяви, че определените средства за региона ни за изпълнение на програмата са в размер на 97 247 лв, значително повече от 2020 г, когато са били 36 000 лв. Планираното начало на изпълнение на регионалните програми следва да е не по-рано от 25.05.2021 г., а планираният край – до 30.11.2021 г.


Целта на програмите е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.


Регионалните програми целят преди всичко справяне с местните проблеми на пазара на труда и осигуряване на устойчива заетост. Тяхната цел не е изграждането на инфраструктурни проекти и те нямат инвестиционен характер. Работодателите могат да наемат безработните лица на пълно или непълно работно време. При необходимост трябва да се планира и спазване на всички указания за противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването и други институции.
Средствата за реализиране на регионалните програми в Националния план за действие по заетостта през 2021 г. са в размер на 12 195 000 лв