РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Приключи мониторингът и оценката на изпълнението на Областната стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците, предстои разработване на нова за периода 2021-2022 г

Приключи мониторингът и оценката на изпълнението на Областната стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в края на двугодишния й период на действие. Мониторингът е проведен от работна група, назначена със Заповед на областния управител Невена Минева. Изготвен е и утвърден от областния управител доклад, който включва три основни направления - Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в училищата и детските градини; Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в свободното им време; Човешки ресурси и сътрудничество. Към всяко от тези направления има описани обща и специфични цели, а на база постигнати индикатори работната група извежда изводи, които ще вземе предвид при разработването на новата Стратегия, която ще е за периода 2021 – 2022 г. Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на област  Габрово се разработва в изпълнение  на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование и следва да бъде готова и утвърдена до края на м. март 2021 г.   

По време на оперативна среща на работната група, бяха обсъдени изводите от доклада и разпределени задачите по актуализация на данните, който ще залегнат в следващата Стратегия.  От изготвения доклад прави впечатление, че извършените тестове за ранно детско оценяване са двойно повече в сравнение с периода на действие на предходната Стратегия (2018-2019г.). Извършено е ранно оценяване на децата в детските градини във всички общини. Дряново, която преди не извършваше ранно оценяване поради липса на специалисти, от този период също стартира практиката. Почти тройно по-голям е броят на консултациите по отношение преодоляване на различни трудности в обучението. Наблюдава се все по-нарастващо взаимодействие между родители, педагози, психолози и специализиран персонал.

Във връзка с обучението от разстояние през 2020 година интензивно се активира използването на информационните и комуникационни средства, което извежда дигиталните компетентности, както на учениците, така и на  участниците в процеса на образование и подкрепа за личностно развитие, на ново ниво. С нарастването дела нa STEM профили и специалности в габровските средни училища се обновява и материално-техническата база чрез изграждане или планиране на нови кабинети, оборудвани с високотехнологични системи и софтуери, които създават облик на нова образователна среда за развитие на младите хора.

Увеличен е броят на инициативите в сферата на здравното образование и здравословния начин на живот с оглед пандемията от COVID-19.

Наблюдава се траен интерес на училищата и детските градини към участието в проекти. Една част от тях вече имат създадени партньорства и ги използват за последващи дейности и устойчивост на резултатите. Финансирането по проекти е допълващо и създава условия за разнообразяване на дейностите на учебните заведения. Реализирани са дейности за обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците дори в условията на прекъснат присъствен учебен процес през 2020 година със средствата на компесаторни механизми.

Продължава работата с деца и ученици с рисково поведение като се набляга както на превенцията, така и на допълнителна работа и консултации с родителите на такива деца и със самите деца. Отчетен е увеличен интерес към заниманията в сферата на изкуствата. Проведени са повече обучения и семинари за работата в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. Стартирана е практика и за провеждане на уебинари.

Личностното развитие е предпоставка за по-качествен начин на живот и като такова то дава възможност на всеки човек да осъзнае и развие своите знания, таланти и потенциал с цел по-добра реализация. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците е залегнала в Закона за училищното и предучилищното образование. Правото на личностно развитие е регламентирано чрез Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващо образование.

             

Областният управител Невена Минева уважи първото присъствено заседанието на Общински съвет - Севлиево

Областният управител Невена Минева уважи първото присъствено заседанието на Общински съвет - Севлиево, по време на което беше гласуван рекорден бюджет на общината в размер над 54 млн лв. 

Общината ще получи 3 722 200 лв. повече, спрямо 2020 г. под формата на субсидии от централен бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Ръстът се дължи и на големия преходен остатък формиран през 2020 г. В края на миналата година община Севлиево получи допълнително близо 15 000 000 лв. целеви средства за подобряване на водоснабдяването, за ремонт на улици в град Севлиево и за изграждане на велосипедна алея, припомни по време на заседанието кметът на община Севлиево и още веднъж изрази благодарност към Правителството за подкрепата. 

С бюджета си през тази година Община Севлиево ще изпълнява няколко важни приоритета, сред които запазване на финансово-икономическа стабилност и прозрачна финансова политика; осигуряване на условия за устойчиво социално – икономическо развитие и за отглеждане, и обучение на подрастващите, достъпно и качествено образование за всички; подобряване състоянието на инфраструктурата, благоустрояване на населените места; подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в общината; подобряване на спортната инфраструктура и подпомагане дейността на спортните клубове; активно включване на децата и младежите в дейности, подпомагащи личностното им израстване; подобряване качеството на живот на хората чрез развитие на системата за социални услуги; развитие на общинското, детското и ученическото здравеопазване. 

СЪОБЩЕНИЕ

На 04 февруари 2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово, адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3, ще се проведат консултации за състав на Районна избирателна комисия – Габрово за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Редът, условията и представителството за провеждане на консултациите, както и необходимите документи, са посочени в чл. 60 от Изборния кодекс и съответните решения на ЦИК.