РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Мария Пенева проведе среща с и.д. директора на Дирекция "Бюро по труда" - Габрово

Заместник областният управител Мария Пенева проведе среща с и.д. директора на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово Даниела Маринова, на която присъстваха и главният секретар на администрацията и секретарят на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Те бяха запознати с изпълняваните програми и мерки за заетост на територията на област Габрово.  Маринова подчерта, че работодателите от областта предпочитат да запазват работниците си, ползвайки възможностите, които им предоставя държавата, а не да ги съкращават. Тя обясни, че по ПМС №  55 са запазени работните места на 7160 човека от кандидатствалите 214 работодателя.

Към момента действат три нови мерки - едната е насочена към хотелиерство, ресторантьорство и пътен транспорт и включва подкрепа за заети лица в размер на 40 на сто от минималната работна заплата с включени осигуровки или около 290 лева на човек. Втората мярка e аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 60/40, чието действие приключи на 30.06.2020 г. Регламентираната подкрепа по ПМС № 151/03.07.2020 г. е отново в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември 2020 г. и се отнася до голяма част от работодателите без администрация, образование, култура и др. Новото при нея е, че лицата вече ще работят и ще получават тези компенсации. Маринова коментира още, че очаква голям брой работодатели да кандидатстват. Третата мярка се нарича „Заетост за теб“ и се отнася за работодатели, които искат да разкрият нови работни места и ще бъдат субсидирани в рамките на 3 месеца. „Бюро по труда“ отчита добри резултати по изпълнение на финализираното вече ПМС № 55, което се дължи и на активната работа на служителите в дирекцията. За съжаление това е и едно от предизвикателствата, с които трябва да се справи и.д. директорът, отчитайки изключителното натоварване и намаления състав на дирекцията в Габрово.

Успоредно с мерките за справяне с последиците от COVID -19 в „Бюро по труда“ се изпълняват и 6 проекта на социални партньори, които предвиждат различни курсове за обучение на 130 безработни лица.

Заместник областният управител поздрави и.д. директора за активната работа и добрата популяризация на мерките от Правителството, доказателство за което са посочените данни и резултати. Тя изрази надежда, че ще има решение и на кадровия проблем, пред който е изправено едно „Бюрата по труда“ в страната с най – добри показатели за работа.

Десет деца са „върнати“ в класните стаи през учебната 2019/2020 г. след съвместна работа на институциите

На заседание на Областния координационен съвет, ръководено от областния управител Невена Петкова бяха обсъдени реализираните през учебната 2019/2020 година дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст /съгласно ПМС № 259 от 14.10.2019 г. за изменение и допълнение на   ПМС № 100 на МС от 8 юни 2018 г./

Регионалният екип по Механизма прилага комплексен модел, който  адресира всички проблеми, с които се сблъсква процесът по обхвата и задържането на учениците в училище на основата на добрата междуинституционална и междуличностна комуникация в планирането и реализирането на дейности, които отчитат спецификата на проблема и гарантират правото на равен достъп до образование. Фокусът на мерките през учебната 2019/2020 година е ориентиран към задържане на учениците в задължителна училищна възраст в училище, за които са налице много отсъствия, ниските оценки, лошо поведение, както и специфични лични, семейни или други обстоятелства. Усилията на регионалния екип по прилагане на механизма, съвместно с училищните екипи, са насочени през учебната 2019/2020 година към диагностика на рискови фактори за отпадане, планиране и реализиране на мерки за предотвратяването им.

Реализираните дейности бяха представени от началника на РУО – Габрово Георги Маринов, който подчерта, че всички институции работещи по Механизма за обхват активно участват в процеса, няма формализиране на работата, която се изпълнява в срок. За посочения период с помощта на съвместни усилия общо десет деца са „върнати“ в класните стаи.

Множество заседания са били направени на регионално и на общинска ниво през тази учебна година. Извършено е обхождане по адреси на необхванатите деца и ученици с попълване на протоколи за физическо посещение на място от членовете на създадените екипи. В обходите са участвали 225 педагогически специалисти - директори, учители, педагогически съветници, както и лицата от заинтересованите институции, съгласно издадена заповед на началника на РУО – Габрово. Активно съдействие в това направление са оказвали кметовете, кметските наместници в селата от област Габрово, както и представителите на МВР.

Отчетено беше и реализираното по време на създаденото извънредно положение и въведеното от училищата обучение от разстояние. Обходени са районите на училища и детски градини с цел недопускане на групи ученици, които не са активно ангажирани от родителите им за дистанционното обучение. Началникът на РУО – Габрово подчерта, че е направено възможното и от страна на Министерството на образованието и науката, и на училищата всички ученици на територията на областта да имат достъп до мобилни устройства и интернет, за да реализират своето обучение.

По време на заседанието бяха обсъдени и предстоящи дейности пред ангажираните институции като актуализация на Информационната система по реализация на Механизма, ако е необходимо; навременно отразяване на промени в регионалния регистър. Директорите на училищата следва също така да организират прилагането на целеви мерки за превенция на отпадането на ученици.

Два военни паметника ще бъдат ремонтирани

Правителството одобри допълнителни трансфери  по бюджетите на общините за 2020 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници. За област Габрово са определени два военни паметника, които към този момент се нуждаят от спешен ремонт и възстановяване. Става въпрос за паметника на загиналите за Родината, намиращ се в кв. „Шумели” гр. Габрово и паметна плоча - морена с имената на загиналите във войните от с. Царева ливада. Общата сума за двата паметника е 2900 лв.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за военните паметници (ЗВП) военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Държавата и общините полагат грижи за военните паметници, а съгласно чл. 11 от ЗВП органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.