РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Готов е докладът за проведена самооценка на Областна администрация – Габрово по проект за въвеждане на общата рамка за оценка CAF

Приключи един от основните етапи по проект "Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите", в който  Областна администрация – Габрово участва.  Той е свързан с изготвянето и утвърждаването на "Доклад за проведена самооценка на Областна администрация - Габрово" от служители, включени в работната група, за неговото разработване.

Ръководството и всички служители на администрацията бяха запознаха с материала,  който отразява състоянието на администрация. По време на процеса на самооценка беше направен цялостен и обстоен преглед на администрацията от вътрешен екип. Резултатът е точна картина за състоянието й и яснота кое работи добре, и кое – не. Екипът очерта 141 силни страни,  69 области за подобрение и предложи 76 мерки за подобрение.

Предстои сформиране на работна група, която да премине обучение и да разработи проект на План за подобрение.

 

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“, като използва знанието и енергията на хората в нея.

След настояване на Председателя на Областната комисия по БДП - ще бъде извършен довършителен ремонт на ЖП – прелез в Трявна

Председателят на Областната комисия по безопасност на движението Мария Пенева проведе среща с директора на Железопътна секция Горна Оряховица инж. Йордан Райков. Поводът е постъпил сигнал от жители на Община Трявна във връзка с извършения ремонт на ЖП прелез, свързващ улиците „Стара планина“ и „Здравец“ в Трявна. След извършения днес оглед на място от Национална компания "Железопътна инфраструктура"  поемат ангажимент до 3 юли 2020 г. да бъде извършен довършителен ремонт на ЖП - прелеза.

По време на срещата бяха обсъдени и други въпроси, свързани с железопътната инфраструктура на територията на Община Трявна.

Областната комисия по безопасност на движението и Национална компания "Железопътна инфраструктура" ще продължат да работят съвместно за намирането на бързи и ефективни решения по тези въпроси, които да удовлетворят нуждите на местното население. – категорична е Мария Пенева, председател на Комисията.

Областна преброителна комисия стартира работа – Преброяването на населението и жилищният фонд в Република България ще е от 22.01 до 15.02.2021 г.

На 15 юни  Областна преброителна комисия проведе своето първо заседание. Председател на Комисията е заместник областният управител Мария Пенева, а секретар – началникът на отдел „Статистически изследвания - Габрово“ Георги Цветков. В състава на комисията са включени секретарите на общините Габрово и Севлиево, представители на Службата по геодезия, картографи и кадастър, ОД на МВР – Габрово, ГРАО и Областна администрация. По време на заседанието беше приет Правилник за дейността, както и утвърден организационен план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати. 

Областната преброителна комисия ще има задължения, свързани със съдействие и провеждане на преброяването в областта. Областната преброителна комисия:

  • съдейства за провеждане на преброяването в областта в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ и решенията на ЦКП;
  • предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите по преброяването, контрольорите и преброителите в областта;
  • информира НСИ и ЦКП за подготовката и провеждането на преброяването в областта;
  • приема докладите на общинските преброителни комисии за проведеното преброяване на териториите на общините в съответната област;
  • изготвя доклад до ЦКП за предаването на всички преброителни материали в съответния отдел на ТСБ.

Преброяването е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване в страната, което се провежда на всеки 10 години. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа – първият (22 – 31 януари 2021 г.) ще дава възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория (1 – 15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители. „Задачата не е лека, но е изключително отговорна.“ – заяви председателят на Областната преброителна комисия и пожела успех в работата, както на членовете на Комисията, така и на четирите Общински преброителни комисии, които също започнаха да действат.