РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Служители от Областната администрация преминаха второ специализирано обучение по проект за въвеждане на общата рамка за оценка CAF

Служителите от Областна администрация – Габрово, които са в състава на работната група по изготвянето на Плана за подобрения по модела CAF, преминаха второ специализирано обучение. То се реализира в рамките на изпълнявания от Института по публична администрация проект „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Фокусът по време на обучението попадна върху: управление на подобрението; от мерки за подобрение към план за подобрение на организационното изпълнение; избор на логическа структура на Плана за подобрение; методиката за приоритизиране на ЕИПА - определяне на мерките със стратегическа тежест; интегриране на мерките за подобрение в системата за
стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението; изпълнение и мониторинг на изпълнението на плана за подобрение. Процедура за външна обратна връзка.

Процесът трябва да приключи с изготвянето на План за подобрения, който да бъде представен на ръководството и изпратен на Института по публична администрация.

Приключи в срок ремонтът на ЖП прелеза, свързващ улиците „Стара планина“ и „Здравец“ в Трявна

Приключи в срок ремонтът на ЖП прелеза, свързващ улиците „Стара планина“ и „Здравец“ в Трявна, както бяха определили изпълнителите от Железопътна инфраструктура „Горна Оряховица“.
Изградена е нова отводнителна система, извършен е ремонт на прелеза, поставена е нова гумирана и асфалтова настилка. От 9.00 часа на 24 юли ще е разрешено и преминаването през ЖП прелеза и на транспортни средства.
Припомняме, че до ремонта се стигна след постъпил сигнал от жители на Община Трявна и в следствие на това проведен на 18 юни оглед на място на председателя на Областната комисия по безопасност на движението Мария Пенева и директорът на Железопътна секция Горна Оряховица инж. Йордан Райков. Освен обсъдения належащ ремонт двамата декларираха увереност за това, че Областната комисия и Национална компания "Железопътна инфраструктура" ще продължат да работят съвместно за намиране на ефективни решения на възникнали въпроси и проблеми.

Три училища и една детска градина от областта ще имат нови площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата

Три училища и една детска градина от област Габрово са с одобрени проектни предложения по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Това са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Неофит Рилски“ в гр. Габрово, СУ „П.Р. Славейков“ в гр. Трявна и ДГ „Мечо Пух“ в с. Петко Славейков, община Севлиево. Общото финансиране от Министерството на образованието за трите училища е 6744 лв, а за детската градина – 2000 лв. Срокът за изпълнение за този модул е 15.12.2020 г.

 Списъкът с одобрените предложения е изпратен до председателя на Областната комисия по Безопасност на движението по пътищата Мария Пенева, която коментира:„Това е тема, която на всяко заседание на Комисията обсъждаме и винаги приканвам общините да направят необходимото, за да може повече образователни институции да разполагат с площадки по пътна безопасност. Считам, че е важно и срещам разбиране от страна на представители на общините, за което им благодаря.Това показва, че пътна безопасност е приоритет на всички нас. “  

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ е ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП). Това е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството. Осъществяването на модула ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца

Настоящата национална програма е продължение на реализираните от 2007 година национални програми с различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки, както и към актуализиране на учебната документация за професионално образование и обучение и привеждането й в съответствие с потребността на бизнеса от нови знания, умения и компетентности на работната сила.