РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО“

През 2021 г. Областна администрация – Габрово и Областна комисията по безопасност на движението по пътищата към Областен управител на област Габрово  отбеляза „безопасно“ „Дните по безопасност на пътя“, чрез поставяне в градска среда на макети на деца, имитиращи рисково пресичане на пешеходни пътеки.

Целта, която Комисията си постави с реализирането на инициативата, е преди всичко да се заостри вниманието на водачите на превозни средства към наличната пешеходна пътека и същевременно с това да се напомни и окаже по различен начин на пешеходците и най-вече на децата, къде е правилното за пресичане място.

В продължение на тази кампания Областна администрация - Габрово организира Национален конкурс за комикс на тема „Животът е с предимство“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Целта на конкурса е чрез съвременните способи на комикса, по лесен, забавен и достъпен начин  да се представят основните правила за безопасно шофиране, пресичане, колоездене и то през погледа на децата и насочено като послание към децата. Да се представят различни рискови ситуации, случки, и преживявания на участниците в движението. Отличените творби да бъдат приложени в образователния процес по БДП.

Кой може да участва?

І възрастова група – от 7 до 12 години

ІI възрастова група – от 13 до 17 години

ІII възрастова група – над 18 години         

 

Изисквания към творбите

 • Комиксът трябва да има заглавие и да кореспондира с темата за пътна безопасност
 • За типажите на главните герои да бъдат свободно интерпретирани фигурите на момче и момиче, поставени до пешеходните пътеки, в публичната среда на област Габрово /виж Приложението по - долу/
 • Всеки автор участва само с един комикс
 • Всяка творба следва да бъде максимум 4 страници, формат A3 – номерирани на гърба и надписани със заглавието на комикса
 • Техника – свободна
 • Всяка творба следва да бъде придружена от информация за автора – име, възраст, адрес, телефон, e-mail
 • За всички участници под 18 г. се изисква съгласие от родител

Приложение:

Право на собственост, права за ползване и публикация на произведенията, участващи в конкурс

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Областна администрация - Габрово става собственик и придобива правото да използва безсрочно изпратените творби или части от тях за възпроизвеждане и разпространяване или да се използват по всякакъв начин, с всякакви средства, включително за изложби, публикации и реклама, без за това да е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им се дължи възнаграждение.

 

Критерии за оценка

 • Да отговаря на темата на конкурса
 • Оригиналност на сценария
 • Драматургия
 • Композиция на страницата
 • Разработка и характеристика на героите
 • Графично изображение

Жури

 1. АНТОН СТАЙКОВ, зам.-председател на УС по творческата дейност и завеждащ изложбена, международна и информационна дейност към СБХ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. Мария Ландова - артист, учител и създател на "Лятна Академия за деца и ученици в Национална Художествена Академия" - член
 3. Представител на МОН - член
 4. Представител на ДА „Безопасност на движението по пътищата“ - член
 5. Представител на Областна администрация – Габрово - член
 6. Представител на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Габрово- член

Награди за всяка от посочените възрастови групи

I място – ваучер в размер на 350 лв

II място – ваучер в размер на 200 лв

III място – ваучер в размер на 100 лв

Период и начин на участие

Обявяване на конкурса – 23 септември 2021 г.

Краен срок на подаване на творбите – 5 ноември 2021 г.

Обявяване на отличените – 23 ноември 2021 г.

Награждаване на победителите – 26 ноември 2021 г.

Всички желаещи да участват следват да изпратят по пощата или на ръка на адреса на организатора следните документи

1. Формуляр за участие

 2. Комикс на хартия

Адрес на подаване:

Областна администрация - Габрово

5300 Габрово, пл. „Възраждане“ 5

За Национален конкурс за комикс „Животът е с предимство“

Настоящият регламент, приложенията към него и цялата информация за Националния конкурс са достъпни на интернет страницата на Областна администрация – Габрово www.gb.government.bg