РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации

 

Глава трета
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел I
Общи положения

 

  Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация, организирана в дирекции.

(2) Числеността на персонала на съответната областна администрация и на нейните административни звена е посочена в приложения № 1 - 28.

  Чл. 9. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Общата администрация осигурява дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

  Чл. 10. (1) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".

(2) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

  Чл. 11. Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите - сектори.

 

Раздел II
Главен секретар

 

  Чл. 12. Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

  Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Главният секретар се назначава от областния управител.

  Чл. 14. Главният секретар:

1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;

2. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;

4. (нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 4, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 5, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;

7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 6, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 7, изм., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;

9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., предишна т. 8, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) При отсъствие на главния секретар от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от областния управител директор на дирекция.

 

Раздел III
Обща администрация

 

  Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2005 г., изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":

1. приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;

2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;

3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;

4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;

5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;

6. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;

7. води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;

8. изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;

9. обслужва финансово-счетоводно областната администрация;

10. подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;

11. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;

12. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;

13. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;

14. организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;

15. организира материално-техническото снабдяване;

16. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;

17. подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;

18. организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

19. подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;

20. осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

  Чл. 16. Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

 

Раздел IV
Специализирана администрация

 

  Чл. 17. Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":

1. подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;

2. организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;

3. организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;

4. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;

5. координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;

6. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции на Министерството на вътрешните работи по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;

7. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.);

8. подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;

9. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;

10. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;

11. подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;

12. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.);

13. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;

14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;

15. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;

16. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;

17. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;

18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;

19. (предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;

20. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;

21. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;

22. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

23. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.);

24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;

25. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;

26. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) осъществява процедури по реституционни закони.

  Чл. 18. Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

  Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2005 г., изм., бр. 96 от 2005 г., отм., бр. 80 от 2008 г., в сила от 31.08.2008 г.).