РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кога може да се обръщате към Областния управител?
 

 - Всеки гражданин или юридическо лице има право да иска достъп до официална и служебна обществена информация, създавана и съхранявана в областна администрация Габрово
 - До oбластния управител се подават  заявления за административните услуги, осъществявани в областната администрация.
 - Към областния управител може да се обръщате по въпроси, касаещи недвижимите имоти - държавна собственост, намиращи се на територията на област Габрово. Такива са случаите на разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, а именно: продажбата и замяната им, извършването на делба на съсобствени недвижими имоти, учредяването на ограничени вещни права върху тях, както и безвъзмездното им прехвърляне в собственост или учредяване. Държавните имоти, които не са предоставени за управление по установения ред, се управляват от областния управител.   Те могат да се отдават под наем след провеждането на търг или конкурс при условия и по ред, посочени в Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане.
 - До областния управител гражданите или юридическите лица могат да подават жалби срещу актове и действия на кметовете на общини, общинските съвети и на ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт.