РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМНИЯ ДЕН

1. Приемен ден за:

  • Областен управител е всеки последен четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 16.30 ч.
  • Заместник областен управител е всеки последен четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 16.30 ч.;

2. Заявления се приемат до десето число на всеки месец в деловодството на администрацията;

3. Подаденото заявление се регистрира по установения ред и се третира като служебна преписка;

4. Записването за приемен ден става лично, като съответно се попълва заявление по образец /приложение 1/ съдържащо следната информация:

Трите имена на желаещия среща

Адрес и телефон за обратна връзка

Кратко изложение на проблема

Очаквано съдействие

Приложени документи /ако има такива/

5.Заявленията по т.4 се предават на Главния секретар за насочване по компетентност, съгласно предмета на поставения за разглеждане проблем, на съответните длъжности лица за изготвяне на становища

6. Становищата по т.5 се предават на Главния секретар не по-късно от 20 число на текущия месец

7. В рамките на един приемен ден могат да бъдат записани максимум 10 души, следващите подадени заявления остават за следващата дата за приемен ден

8. Всеки от приетите на среща граждани имат на разположение до 15 минути

9. Едно лице няма право да участва в приемен ден два последователни пъти.

10.На приемния ден на Областния управител при необходимост присъстват: главен секретар, главен юрисконсулт и технически сътрудник на областния управител,

11.На приемния ден на Заместник областните управители при необходимост присъстват:

директор на дирекция АКРРДС, старши юрисконсулт и технически сътрудник на заместник областните управители;

12.Техническите сътрудници водят протоколи на срещите. След приемния ден, в заявлението се описват накратко резултата от съответната среща и предприетите действия /преписка или др./. След приключване на отделния „случай”, същият се отразява в АКСТЪР – офис и се класират в нарочен регистър;

13. Регистърът по т.12 се води от Младши експерт КАК от Дирекция АКРРДС. Регистърът се води на хартиен и електронен носител, като в електронния се вписва информацията от попълнените заявления;

14. Допуска се записване за приемния ден чрез писмо, получено по пощата, като за целта служителите от ЦИУ установява контакт с подателя и уточняват процедурата описана по – горе;

ЗАПИСВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

15.Допуска се подаване на заявление по:

- факс, като се използват тел. номера: 066/ 810 640; 066/ 810 642

- Електронна поща, като се използва: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

16.Заявления за подаване по т.15, гражданите ще могат да изтеглят от сайта на Областна администрация - Габрово;

17. Старши специалист „Информационно обслужване” организира техническите възможности необходими за изпълнението на т.15 и 16.

Заявление по образец