РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

З А П О В Е Д

РД – 02 – 03 - 2

ГАБРОВО 11.04.2010 година

На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

В Р Ъ Щ А М

В неговата цялост за ново обсъждане в Общински съвет – Дряново Решение № 572 от 29.03.2011 г., с което: 1. всички субсидии, дарения, помощи, финансирания, в т.ч. дарения на имущество и капиталови разходи за строителство и ремонт, и други подобни, предоставени от община Дряново на "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД за периода от 01.01.2004 год. до 31.12.2009 год. както и неплатени местни данъци и такси към 31.12.2009 год., общо в размер на 409 218,49 (четиристотин и девет хиляди, двеста и осемнадесет цяло и 49 стотни) лева, се трансформират в безлихвен кредит, който "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД незабавно да възстанови на Община Дряново с наличното си движимо и недвижимо имущество. 2. Задължава се кметът и управителят на "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД, в срок до 15 Април 2011 год. да подпишат одобрените проекти за Констативен Протокол и Споразумение за погасяване на дълга по предходната точка, в това число да извършат нотариално прехвърляне на недвижимата собственост на "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД от "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД на община Дряново. 3. Предоставя се прехвърленото от "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД на община Дряново имущество по т.1 за безвъзмездно ползване от "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД като незаконосъобразно.

М О Т И В И:

Със свое Решение № 572 от 29.03.2011 г., с което: 1. всички субсидии, дарения, помощи, финансирания, в т.ч. дарения на имущество и капиталови разходи за строителство и ремонт, и други подобни, предоставени от община Дряново на "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД за периода от 01.01.2004 год. до 31.12.2009 год. както и неплатени местни данъци и такси към 31.12.2009 год., общо в размер на 409 218,49 (четиристотин и девет хиляди, двеста и осемнадесет цяло и 49 стотни) лева, се трансформират в безлихвен кредит, който "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД незабавно да възстанови на Община Дряново с наличното си движимо и недвижимо имущество. 2. Задължава се кметът и управителят на "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД, в срок до 15 Април 2011 год. да подпишат одобрените проекти за Констативен Протокол и Споразумение за погасяване на дълга по предходната точка, в това число да извършат нотариално прехвърляне на недвижимата собственост на "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД от "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД на община Дряново. 3. Предоставя се прехвърленото от "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД на община Дряново имущество по т.1 за безвъзмездно ползване от "Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново" ЕООД. Като основание за вземане на цитираното решение са посочени разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 2 и чл. 8 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху частта на община Дряново от капитала на търговските дружества.

Решението на Общински съвет – Дряново е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на материалния и процесуалния закон и в несъответствие с целта на закона по следните съображения:

След като с уведомително писмо с вх. № КАК – 01 - 419 / 06.04.2011 г. на Председателя на Общински съвет – Дряново, в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на Областен управител на област с административен център Габрово са предоставени препис – извлечения от решенията на Общинския съвет, взети на редовно заседание, проведено на 29.03.2011 г. и съгласно правомощията на Областния управител, регламентирани в чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, последният има компетенцията да извърши служебен и цялостен контрол за законосъобразност на предоставените административни актове. Този контрол се осъществява чрез извършване на проверка на наличието на следните основания – липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Решение № 572 от 29.03.2011 г., Общински съвет – Дряново е издадено от компетентен административен орган, в кръга на неговите правомощия, в съответната писмена форма. Решение, касаещо процедура по отчуждаването на недвижими имоти или вещни права върху тях – включени в капитала на общинско еднолично търговско дружество е предоставено в изключителната компетентност на общинския съвет, като едноличен собственик на капитала му – чл. 147, ал. 2 от Търговския закон. Решение, касаещо процедура по придобиване на имот – общинска собственост е предоставено в изключителната компетентност на общинския съвет, като орган на местното самоуправление – чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. За да е валидно взетото решение от колективен орган, какъвто е общинският съвет, заседанието следва да бъде проведено при участие на необходимия брой общински съветници и същото да бъде подкрепено от нормативно определения брой съветници. В случая, численият брой общински съветници е 17 /седемнадесет/. На проведеното гласуване са гласували 15 общински съветници като тринадесет от тях са гласували „за”, нула - „против”, а двама са гласували „въздържал се”, от което следва, че при вземането на решението е бил налице необходимия кворум, нормативно определен в чл. 27, ал. 2 ЗМСМА. От предоставения препис – извлечение от протокол № 52 от 29.03.2011 г. е видно, че решението е взето чрез поименно гласуване, съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.

Административният акт, обаче, макар и да е издаден в предвидената от закона форма, не съдържа всички необходими реквизити по чл. 59 от АПК, тъй като в него липсва правното основание за издаване на акта. Видно от получените от Областен управител на област Габрово Покана за заседание на общински съвет – Дряново на 29.03.2011 г. и дневен ред, с вх. № КАК – 01 – 383 / 29.03.2011 г., в същите не се съдържа като точка от дневния ред относно „Съхраняване на имуществото на „Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД, чрез прехвърлянето му на община Дряново”. Съгласно чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 66, ал. 1, ако се регистрират от техническия сътрудник към Общински съвет, не по – късно от един час преди началния час на заседанието. Прочитът на чл. 66, ал. 1 от цитирания подзаконов нормативен акт показва, че конкретен срок не е определен, но след като чл. 65 задължава председателят на общинския съвет най – малко три дни преди заседанието да информира обществеността за предстоящото заседание като обяви дневния ред – то следва изводът, че това е минималният срок, при който общинските съветници също следва да бъдат запознати с предстоящите за разглеждане точки. Видно от предварително обявеният дневен ред – този срок не е спазен. От административната преписка не е видно и дали по отношение на предложението за Решение 572 е изпълнено условието да бъде регистрирано от техническия сътрудник на общинския съвет един час преди началния час на заседанието, поради което считам, че това условие не е било изпълнено. Съгласно същия правилник включването на въпроси в дневния ред може да стане при наличието на изчерпателно изброени в чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново предпоставки, обуславящи качеството на допълнително включените точки на „неотложни въпроси”. В Решение № 572 от 29.03.2011 г. не е посочено наличието на някакви непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които да изискват спешно вземане на решение, нито спазване на законосъобразен сток, който да не позволява прилагането на установената процедура. Съгласно чл. 68, ал. 3 от същия правилник, неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на Общинския съвет. В предоставения на Областен управител на област Габрово препис – извлечение от Протокол № 52 от 29.03.2011 г. взето такова решение липсва.

Извън горните абсолютни процесуални нарушения, считам Решение № 572 / 29.03.2011 г. на Общински съвет – Дряново за немотивирано и взето в нарушение на материалноправни норми.

По т. 1 от Решение № 572 / 29.03.2011 г. на Общински съвет Дряново: Безспорно е, че общинският съвет упражнява правата на общината като едноличен собственик върху частта на община Дряново от капитала на „Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД и на основание чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ и чл. 8, т. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост върху частта на община Дряново от капитала на търговските дружества /въпреки, че тези основания не са посочени в диспозитивната част на решението/ може да взема решения за отчуждаване на недвижими имоти, собственост на дружеството. След справка в търговския регистър се установи, че капиталът на „Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД е в размер на 212 680 /двеста и дванадесет шестотин и осемдесет лева/. От административната преписка не става ясно по какъв начин е формиран размерът на сумата на трансформирания безлихвен кредит, който болницата незабавно да възстанови на община Дряново. Не са посочени административните актове на Общински съвет – Дряново, с които са извършени субсидиите, даренията, финансиранията за периода 01.01.2004 г. – 31.12.2009 г. на Общински съвет – Дряново и отразяване за това дали същите са влезли в сила. Настоящият административен орган счита, че липсва каквото и да било правно основание за вземане на Решението в тази му част.

По т. 2 от Решение № 572 / 29.03.2011 г. на Общински съвет Дряново: Считам, че непосочването на вида на сделката, по която следва да стане „нотариалното прехвърляне” представлява липса на волеизявление от страна на общинския съвет, което води до последицата нищожност на постановеният акт в тази му част. За пълнота на изложението следва да се посочи, че липсват каквито и да било доказателства Общински съвет Дряново да е одобрявал с нарочен свой акт проекти за констативен протокол и споразумение за погасяване на дълга по т. 1. Същите не са представени към решението на общинския съвет като не е посочено, че те са неразделна част от него, за да се приеме, че са одобрени едновременно с проверяваното решение.

По т. 3 от Решение № 572 / 29.03.2011 г. на Общински съвет Дряново: Решението в тази си част е взето извън материалната компетентност на общински съвет – Дряново, тъй като към момента на постановяването му община Дряново не може да се легитимира като собственик на имуществото, посочено в нея.

В този смисъл Решение № 572 от 29.03.2011 г. на общински съвет – Дряново е незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо от ЗМСМА същото следва да бъде върнато за ново обсъждане в общински съвет – Дряново.

Настоящата заповед да се изпрати на Председателя на общински съвет – Дряново и Кмета на Община Дряново за сведение и изпълнение.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител на Област Габрово