РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

З А П О В Е Д

№ РРТУ – 01 – 17

Гр. Габрово 22.01.2013 г.

 

С постъпило заявление вх. № РРТУ-01-79/21.01.2013год от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 131 285 259 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Адам Мицкевич № 4А, представлявано от д-р инж. Александър Кожухаров – председател на СД е направено искане за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на община Габрово”, одобрен с моя заповед № РРТУ-01-07-99 от 06 юли 2012 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

  Да се изработи чрез възлагане от заинтересованите лица Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект: „Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на община Габрово”.

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:

Обхват на плана:

Землище с. Яворец – ПИ 22190, 22191, 22193; Землище с. Драгановци – ПИ 141014, 141004, 995, 141001, 141002, 1016, 230011, 230010, 238008, 450048, 1166, 283014; Землище с. Златевци – ПИ 37029; Землище с. Поповци – ПИ 71038, 70034, 70035, 70068, 70066, 79016, 81054, 81055, 81031, 85002, 85049, 85050, 85052, 85067, 85026; Землище гр. Габрово – ПИ 40.25; Землище гр. Севлиево – ПИ 59.84, 59.137, 65.15,  65.21, 65.25, 65.41; Землище с. Сенник – ПИ 92005, 699, 89017; Землище с. Горна Росица – ПИ 15023, 118016.

ПУП - ПП да се изработи, съгласува при условията и по реда на раздел III от глава седма от Закона за устройство на територията.

ПУП – ПП да бъде съобразени с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 124б, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител на Област Габрово