РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Актове на областен управител

Република България

Областен управител на област Габрово

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ 28

 

гр. Габрово, 23 март 2012 г.

На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 от Закона за администрацията, във връзка с чл.137, ал.1 от Закона за горите и  настъпване на пожароопасния сезон, повишаване на температурите,  засушаването и с цел предотвратяване на пожари

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на административна Област Габрово времето от 26.03.2012 г. до 30.10.2012 г.

2. Забранява се изгарянето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слогове, крайпътни ивици и други тревни площи съгласно чл.6, ал.1, т.2, от Закона за опазване на земеделските земи. Отговорност за евентуално възникнали пожари в горски и полски масиви носят собствениците или ползвателите на земите и кметовете.

3. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници съвместно с председателите на земеделските кооперации, началника на Областно пътно управление и началниците на Районните пътни служби, директорите на Държавните горски и ловни стопанства и началниците на Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) да организират превантивна дейност за недопускане на полски и горски пожари.

4. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници чрез средствата за масова информация и по места да организират и провеждат разяснителна работа сред населението, работниците, ловците, пчеларите, туристите, пастирите на стада и др. за опазване на полския и горския фонд от пожари.

5. Кметовете на населени места да актуализират списъците на гасаческите групи с местни хора, познаващи землището на съответното място.

6. В кметствата да се оборудват депа с необходимите средства за гасене на горски и полски пожари /тупалки, лопати, брадви, мотики и други/. Да се обозначат подходите към водоемите, които могат да се използват, а там, където е възможно да се осигурят цистерни за пълнене на пожарните автомобили с вода. Да се осигурят трактори за изораване на минерализовани ивици и превозни средства за извозване на гасаческите групи.

7. Кметовете на общини да създадат организация и изготвят график за извършване на инструктажи на гасаческите групи в населените места. Графиците да бъдат предоставени на съответните РСПБЗН от областта.

8. Да обърнат внимание на кметовете на населените места и кметските наместници, относно предприемане на мерки за недопускане възникването на пожари в земеделския и горски фонд, и да се създаде организация за участието на гасаческите групи и останалото местно население при гасенето на възникнали такива пожари. Директорите на Държавните горски и ловните стопанства, Областно пътно управление и Районните пътни служби при нужда да осигурят необходимата техника и хора за подпомагане на пожарогасенето.

9. Началниците на Пътните, ЖП служби, “Енергоснабдяване” и др. организации и лица, имащи съоръжения и извършващи дейности в горите и в непосредствена близост до тях, да инструктират служителите си за задълженията им по осигуряване на пожарната безопасност и изискванията на правилника за прилагане на закона за горите.

10. Държавните горски и ловни стопанства в областта да съгласуват оперативните планове за опазване на горите от пожари с РСПБЗН – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна.

11. Чрез кметовете на общини да се ангажират органите на изпълнителната власт по места за своевременното установяване на виновните лица и прилагането на законоустановените мерки спрямо тях.

12. Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица да вземат мерки за почистване на районите около сградите и складовете на територията на обектите.

13. В случай на неизпълнение на настоящата заповед да се търси административна отговорност от кметовете и съответните длъжностни лица.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на общините и населените места, Държавните горски и ловни стопанства, Областно пътно управление, Районните пътни служби и Районните служби ПБЗН за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Веселин Радков – Главен секретар на Областна администрация Габрово и на Комисар инж. Георги Русинов –  Началник ОУПБЗН гр. Габрово.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител на Област Габрово