РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Актове на областен управител

З А П О В Е Д

РД – 02 – 03 - 74

Гр. Габрово 06.06.2011 година

На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

В Р Ъ Щ А М

За ново обсъждане в Общински съвет – Трявна:

I. Решение № 66 от 25.05.2011 г., с което Общински съвет – Трявна обявява от публична в частна общинска собственост офис с полезна площ от 52.66 кв. м. и санитарни помещения към него с полезна площ от 4.5 кв. м. находящи се на първи етаж на сграда с идентификатор № 73403.501.1166.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 21 / 12.05.2010 г. на изп. директор на АГКК гр. София – Читалище „П. Славейков” – гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 33, като незаконосъобразно и

II. Решение № 68 от 25.05.2010 г., с което Общински съвет - Трявна дава съгласие да се отдадат под наем за срок от пет години, без търг или конкурс, на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Трявна – Дряново – Земя на майстори”, със седалище и адрес на управление гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 33, представлявано от Председателя на Управителния съвет Мирослава Илиева Лилова, следните имоти – частна общинска собственост: Офис с полезна площ от 10 кв. м. и офис с полезна площ от 52.66 кв. м., заедно със санитарни помещения към него с полезна площ от 4.5 кв. м., находящи се на първи етаж на сграда с идентификатор № 73403.501.1166.2 по кадастралната карта и кадасталните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 21 / 12.05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК – гр. София – Читалище „П. Славейков” – гр. Трявна, с административен адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 33 при определени в решението задължителни условия, като незаконосъобразно.

М О Т И В И:

Със свое решение № 66 от 25.05.2011 г., Общински съвет – Трявна е дал съгласие да се обяви от публична в частна общинска собственост офис с полезна площ от 52.66 кв. м. и санитарни помещения към него с полезна площ от 4.5 кв. м. находящи се на първи етаж на сграда с идентификатор № 73403.501.1166.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 21 / 12.05.2010 г. на изп. директор на АГКК гр. София – Читалище „П. Славейков” – гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 33.

Като основание за вземане на цитираното решение са посочени разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, вр. чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Трявна /НРПУРОИ/.

Решението на Общински съвет – Трявна е незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на материалния и процесуалния закон и в несъответствие с целта на закона по следните съображения:

След като с уведомително писмо, вх. № КАК – 01 – 654 от 01.06.2011 г. на Председателя на Общински съвет – Трявна, в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА на Областен управител на област с административен център Габрово са предоставени препис – извлечения от репенията на Общинския съвет, взети на редовно заседание, проведено на 25.05.2011 г. и съгласно правомощията на Областния управител, регламентирани в чл. 31, ал. 1, т. 5 и чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, последният има компетенцията да извърши служебен и цялостен контрол за законосъобразност на предоставените административни актове. Този контрол се осъществява чрез извършване на проверка на наличието на следните основания – липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Решение № 66 от 25.05.2011 г. на Общински съвет – Трявна е издадено от компетентен административен орган, в кръга на неговите правомощия, в съответната писмена форма. Решенията, касаещи обявяване на имоти и вещи публична общинска собственост за частна общинска собственост са предоставени в изключителната компетентност на общинския съвет – чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА вр. чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. За да е валидно взетото решение от колективен орган, какъвто е общинският съвет, заседанието следва да бъде проведено при участие на необходимия брой общински съветници и същото да бъде подкрепено от нормативно определения брой съветници. В случая, численият брой общински съветници е 17 /седемнадесет/. На проведеното гласуване са гласували 15 общински съветници, като всички от тях са гласували „за”, от което следва, че при вземането на решението е бил налице необходимият кворум, нормативно определен в чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА. От предоставения препис – извлечение от протокол № 7 от 25.05.2011 г. не се установява дали решението е взето чрез поименно гласуване, каквото, съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, ако е било проведено, е следвало да бъде отразено в същия протокол от заседанието. От липсата на това отразяване не може да се направи изводът дали решението е взето при нарушение на цитираната правна норма.

Административният акт, обаче, макар и да е издаден в предвидената от закона форма, не съдържа всички необходими реквизити по чл. 59 от АПК, тъй като в него липсва правното и фактическо основание за издаването му. Фактическите основания за приемане на акта се явяват приложените към Покана № 7 за заседанието на Общински съвет Трявна /с вх. № в Областна администрация – Габрово КАК – 01 – 627 от 25.05.2011 г./ Предложение на кмета на община Трявна и молба от Мирослава Лилова – Председател на Сдружение „Местна инициативна група Трявна – Дряново – Земя на майстори” с вх. № в Общинска администрация – Трявна – 3200 – 192 / 11.05.2011 г. Към административната преписка по приемане на върнатото решение се съдържат още: Молба, от Мирослава Лилова – Председател на Сдружение „МИГ Трявна – Дряново – Земя на майстори” с вх. № в Общинска администрация – Трявна – 3200 – 191 / 11.05.2011 г., както и скица на поземлен имот № 6223 от 18.03.2011 г., издадена от СГКК – Габрово.

В предложението на кмета на Община Тр явна е посочено, че същият е сезиран с искане от г – жа Мирослава Лилова – Председател на Сдружение „МИГ – Трявна – Дряново – Земя на майстори” за отдаване под наем на две помещения в сградата на Читалище „Пенчо Славейков”, находяща се в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 33 /помещение с полезна площ от 52.66 кв. м. и санитарни помещения към него с полезна площ от 4.5 кв. м. и помещение с полезна площ от 10 кв. м./. Това се налага, тъй като съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. за кандидатстване за финансиране от Сдружение „МИГ Трявна – Дряново – земя на майстори” по мярка 41 „прилагане на стратегиите по местно развитие” и по мярка 431 – 1 „управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” се изисква документ, удостоверяващ наличието на работно помещение /договор за наем или предоставено право на ползване/.

Предвид така установените факти, с оглед приложените към административната преписка документи, Областен управител на област Габрово прави следните изводи от правна страна: Съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от ЗОС, имотите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост. Административният орган приема за безспорно установено, че за сграда с идентификатор № 73403.501.1166.2 е съставен акт за публична общинска собственост № 86 от 14.04.1998 г. /същият не е приложен по административната преписка, но информация, че такъв е съставен се съдържа в Скица на Поземлен имот № 6223 / 18.10.2010 г./. От Скица № 6223 / 18.10.2010 г. е видно, че предназначението на недвижимия имот е „сграда за култура и изкуство”. За да е налице фактическият състав на чл. 6, ал. 1, който дава правно основание на общинския съвет да обяви имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост, е необходимо имотът – публична общинска собственост да е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС. В конкретния случай не може да бъде установено дали имотът „сграда за култура и изкуство” е престанал да има предназначението на такава. В НРУПРОИ на Общински съвет – Трявна е предвиден редът за промяна в предназначението на имотите публична общинска собственост. Към административната преписка липсват доказателства Общински съвет – Трявна да е спазил процедурата по чл. 4, ал. 6 от същата. От друга страна, посоченият мотив – искане от председател на Сдружение с нестопанска цел за отдаване под наем на горепосочените помещения в сградата на Читалище „Пенчо Славейков”, находяща се в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 33 не може да се приеме за основание посочените части от сграда с идентификатор 73403.501.1166.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна да са престанали да имат предназначение по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС. Областен управител не разполага с АОС № 86 от 14.04.1998 г., издаден от община Трявна, от който да е видно предназначението на недвижимия имот. Предполагаемото такова е за задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Законосъобразността на Решение № 68 от 25.05.2011 г. на Общински съвет – Трявна е обусловено от влизане в сила на Решение № 66 от 25.05.2011 г. Чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС предполага осъществена процедура, а именно публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост. Такава процедура не е предвидена в Решение № 68 от 25.05.2011 г.

В този смисъл Решение № 66 от 25.05.2011 г. и Решение № 68 от 25.05.2011 г. на Общински съвет – Трявна се явяват незаконосъобразни като постановени в нарушение на материалния и процесуалния закон, поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо от ЗМСМА същите следва да бъдат върнати за ново обсъждане в Общински съвет – Трявна.

Настоящата заповед да се изпрати на Председателя на общински съвет – Трявна и Кмета на Община Трявна за сведение и изпълнение.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител на Област Габрово