РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Актове на областен управител

ЗАПОВЕД

№ 55

Габрово 12.05.2011 г.

На основание чл.32, ал.1, чл.31, ал.1, т. 9 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 64, ал.1 и чл. 28, ал.4 от Закона за защита при бедствия

НАРЕЖДАМ:

1. Да се организира и проведе областно пълномащабно учение „Янтра - 2011" на тема: "Дейност на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране на единната спасителна система и комуникационно информационната система по въвеждане на плановете, вземане на решения и действие на силите за прозеждане на СНАВР при възникване на земетресение, наводнение, пожар и инцидент с химически вещества, в обекти от критичната инфраструктура".


2. Учението да се проведе на 28 .06.2011 г.


3. В учението да вземат участие:

Щабът за координация на Областния управител на област Габрово;

Щабовете за координация на СНАВР на кметовете на общини Габрово, Дряново и Трявна;

Сили на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС)

4. Място за провеждане на учението:

на Областния щаб за координация на СНАВР - работното място: гр. Габрово, пл. „Възраждане" 5;

за Щабовете за координация на СНАВР на общините Габрово, Дряново и Трявна - определените със заповед на съответните кметове работни места;

на практическите покази:

гр. Габрово - района на „Брама" ООД и СОУ „Отец Паисий";

гр. Севлиево -района на „Паралел" ЕООД;

гр. Трявна - района на ЦГЧ;

5. Към Областния щаб за координация на СНАВР да бъдат привлечени и други специалисти в зависимост от необходимостта при отработване на учебните въпроси.

6. Началникът на Областно управление „ПБЗН" да разработи организационни указания и план — сценарий за провеждане на учението.

7. Ръководителите на основните съставни части на ЕСС да изготвят планове за действие на екипите си за изпълнение целите на учението.

Същите да бъдат неразделна част от плана на учението.

                     8. Определям работна група за подготовка на учението в състав:

Ръководител: Веселин Радков Главен секретар на областна администрация - Габрово.

Членове:

Комисар инж. Георги Русинов - Началник на Областно управление ГТБЗН - Габрово;

Гл. инспектор инж. Радослав Коев - Началник сектор „ПСД" в ОУ ПБЗН - Габрово;

Ст. инспектор инж. Митко Астарджиев - Началник на група 1111Д в ОУ ПБЗН - Габрово;

Валентин Станков -- Главен експерт - „УК и ОМП" в Областна администрация - Габрово.

9. Разходите за провеждане на учението да бъдат за сметка на бюджетите на участващите в учението.

Заповедта да се доведе до знанието на ръководителите на структурите, участващи в учението.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Веселин Радков - Главен секретар на областна администрация - Габрово.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител на област Габрово