РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Актове на областен управител

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ЗАПОВЕД

№ 68

Габрово, 28.05.2011 год.

На основание чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 31. ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 6, т. 4(в) и чл. 13 от Закона за защита при бедствия, и чл.13 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

НАРЕЖДАМ:

  1. В срок от 06.06.2011 г. до 30.09.2011 г. в общините, ведомствата и търговските дружества на територията на областта да се извърши годишното обслужване на индивидуалните средства за защита на населението.
  1. Ръководителите на съответните структури да организират дейностите по обслужването със свои заповеди. 
  2. Финансирането на дейностите по т. 1 да се осигури в съответствие с чл.57 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (ПМС №3 от 10.01.2009 г.).
  3. Талкирането на гумените части да се извърши при подходящи метеорологични условия (сухо време) като се спазват изискванията по безопасност на труда. Разходите за талк и ежедневните работни норми при извършване на обработката на видовете имущества съгласно чл. 13, ал. 2, т. З от горе посочената наредба са дадени в Приложение № 1 от настоящата заповед.
  4. Обработката на имуществата да се съчетае с периодичния им преглед, за да се отделят и бракуват негодните за използване.
  5. При обслужването да се актуализират етикетите /поставят се вътре и на външната страна на сандъка (кашона) с индивидуални средства за защита/ и да се удостовери талкирането с подпис на материалноотговорното за склада лице.
  6. В срок до 15.10.2011 г. да се изпрати в ОУ на ПБЗН -Габрово информация за резултатите от обслужването състояние на имуществата, видове и актуализирани количества на осигурените индивидуални средства за защита.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на ОУ ПБЗН - Габрово.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител