РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Актове на областен управител

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ЗАПОВЕД

57

Габрово, 12.05.2011 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с настъпването на пожароопасния сезон и по повод предстоящата кампания по прибиране на реколтата.

З А П О В Я Д В А М:

1. Обявявам за пожароопасен сезон в горските и полските територии времето от 16.05.2011 г. до 30.10.2011 г.

2. Забранявам паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

3. Забранявам изгарянето на стърнища, слама, суха трева и други растителни остатъци в земеделските земи, по слогове, крайпътни ивици и други тревни площи, съгласно чл. 6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, Наредба № I-153/23.07.99 г. (обн. в Д.В. бр. 77 1999 г.) и Наредбата за изменение на Наредба № I-153/23.07.99 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (обн. в Д.В. бр. 44/2000 г.). Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на регламентираните за целта места (контейнери за смет и сметища).

Отговорност за възникналите пожари в полски и горски масиви носят собствениците или ползвателите на земите, председателите на кооперации и кметовете.

4. Кметовете на общините и кметствата, да създадат организация за:

- навременно разгласяване изискванията на Наредба № I-153/23.07.99 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (обн. в Д.В. бр. 77 от 1999 г.);

- осигуряване на телефонни връзки с Районните служби за “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) от областта;

- своевременно оповестяване и събиране на гасаческите групи и транспортирането им до мястото на пожара;

- координиране дейностите на различните ведомства на територията на кметствата, които имат отношение към пожарната безопасност на посевите и горите;

- осигуряване на необходимите пътища и подстъпи до естествените и изкуствени водоизточници за противопожарни нужди;

- поставяне на указателни и предупредителни табели покрай блоковете с житни насаждения.

5. Ръководителите на земеделски кооперации, фирми, частни стопани и ползватели на земеделски земи да организират:

- изпълнението на Наредба № I-153/23.07.99 г. в пълен обем и постоянно съгласуване на дейността си с кметствата и органите за “Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН);

- да спазват мероприятията за осигуряване на пожарната безопасност при подготовката и провеждане на кампанията за прибиране на посевите и съхранение на зърнените храни и фуражи;

- да поддържат в техническа изправност противопожарните уреди и съоръжения;

- да организират наблюдение на посевите чрез подвижни и неподвижни постове от момента на восъчна зрялост на посевите до окончателното прибиране на реколтата.

- привеждане на всички обекти /сеновали, складове за зърно или фураж, зърносушилни, мелници и др./ които ще се използуват по време на кампанията по прибиране на реколтата в съответствие с изискванията на нормативните документи за пожарна безопасност.

6. Специализираните органи за “ПБЗН” при констатиране нарушения на противопожарните правила и изискванията на Наредба № I-153/23.07.99 г. и нейното изменение, да прилагат в пълен обем предвидените в нормативните актове административно-наказателни мерки.

7. Ръководителите на земеделски кооперации, фирми и други организации да назначат приемателни комисии, които преди започване на жътвената кампания да проверят и приемат с протокол селскостопанската техника, складове за зърно, зърносушилни и фуражните площадки.

8. Преди започване на жътвата големите масиви да се парцелират на площи за ежедневна работа, не по големи от 800 дка. Да се осигурят противопожарни ивици покрай главните, първокласните и второкласни пътища, горските насаждения, сметища, пчелини и други.

9. Огневи работи в обекти, покрай узрели посеви, слама и друг фураж да се извършват само след издаването на разрешително от собственика, съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението. По изключение , при аварийни ситуации огневи работи могат да се извършват на пожарообезопасени площадки на разстояние най-малко 50 м от посевите, фуражите и леснозапалими материали.

10. Лицата, стопанисващи електропроводи, газопроводи, петролопроводи и др. съоръжения, преминаващи през гори и житни масиви, при тяхната експлоатация и ремонт са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност и съгласуват дейността си с органите за “ПБЗН”. Същите са длъжни да поддържат линейните обекти и съоръженията, целогодишно в пожаробезопасно състояние и да почистват периодично около тях дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали.

11. Органите за пожарна безопасност и защита на населението и служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури да спират дейности или машини и съоръжения, които са технически неизправни, не отговарят на изискванията за пожарна безопасност и създават условия за възникване на горски и полски пожари.

12. Органите за ПБЗН със съдействието на държавните горски и ловни стопанства, Общините, собствениците и ползвателите на горски територии и земеделски земи, както и лицата извършващи дейности в тях да поддържат повишена бдителност и активност, и при необходимост да предприемат незабавни действия по организиране гасенето на запалвания. При възникване на пожари, за тяхното локализиране и ликвидиране, заедно със силите на РСПБЗН и под тяхно ръководство да се използуват гасаческите групи от местното население. Директорите на държавните горски и ловни стопанства, председателите на земеделски кооперации, началниците на пътни служби при нужда да осигурят необходимата техника и хора за подпомагане на пожарогасенето.

13. При възникване на пожар в горски територии, Директорите на ДГС/ДЛС и структурите на ИАГ, незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.

14. В случай на неизпълнение на настоящата заповед да се търси административна отговорност от кметовете. Актовете за констатирани нарушения да се съставят от определени служители от РСПБЗН от областта, упражняващи държавен противопожарен контрол и превантивна дейност.

Кметовете на общини да сведат упоменатите въпроси в настоящата заповед до знанието на всички заинтересовани страни на територията на поверените им общини.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Кметовете на общините, РДГ Велико Търново, ДПП “Българка” - Габрово, ХП “Централен Балкан” - Габрово, ОД “Земеделие” - Габрово, ОУПБЗН – Габрово, СЛРД “Чардафон” Габрово, ИАРА Габрово, ТД “Узана”.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Пламен Недков – зам. областен управител на област с административен център Габрово и на Комисар инж. Георги Русинов – началник ОУПБЗН гр. Габрово.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител на област Габрово