РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

1. TRACE – „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради"

 

Цел: Подобряване координацията, обмен на добри практики и трансфер на ноу-хау в сферата на енергийна ефективност на сгради, държавна собственост

Основни дейности:

Организиране на публични информационни дни „Енергийно ефективно сгради”

Изследване възможностите за прилагане на ИКТ решения за подобряване ЕЕ в сгради

Събиране на добри практики за ЕЕ в сгради

Проучване на икономическите аспекти, влияещи върху ЕЕ в сгради и възможностите за финансиране на ЕСМ

Участие в 2 транснационални визити на място за обмен на опит

Участие в 2 уъркшопа за обмен на опит

2 транснационални семинара с интерактивно игрово обучение за ефективни комуникационни кампании по ЕЕ

Провеждане на обучение на служители от ОА във връзка с ЕЕ

Анализ на регионалната политика по ЕЕ и последващи подобрения на областния план за ЕЕ

Източник на финансиране:

Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”

Период на изпълнение:

11.2012 - 10.2014 - удължен до 12.2014

 

Обща стойност:

69 363,64 евро

 

2. Експертите в Областна администрация - Габрово - компетентни, мотивирани, ефективни

 

Цели:

Да се повиши квалификацията на служителите в Областна администрация Габрово за изпълнение на преките им задължения чрез участие в индивидуални обучения от каталога на Института по публична администрация (ИПА).

Да се подобри мотивацията за работа на служителите и да се благоприятства екипността чрез участие в групови модулни обучения.

Да се развият ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка.

Основни дейности:

Организация и управление на проекта

Разработване на документация и избор на изпълнители по реда на ЗОП

Индивидуални обучения в Институт по публична администрация (ИПА)

Групови модулни обучения

Дейности по информация и публичност

Източник на финансиране:

ОПАК

Период на изпълнение:

02.08.2013 – 02.05.2014

 

Обща стойност:

72 689,17 лева

 

3. Зелени инвестиции за енергийна ефективност в административна сграда на ул. Брянска 30, Габрово

 

Цели:

повишаване на енергийна ефективност в административна сграда – държавна собственост, чрез прилагане на ЕСМ с оглед значително намаляване на вредните емисии в атмосферата

Основни дейности:

Смяна на дограма
Изолация на стени
Изолация на покрив
Отоплителна система
Осветителна система и ел.инсталация

Период на изпълнение:

Септември 2012 – декември 2013

Източник на финансиране:

Национален доверителен екофонд

 

Обща стойност:

1 092 930,65 лева

 

4. Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово

 

Цели:

Да се подобри процеса на подготовка за планиране на развитието на област Габрово и четирите общини

Да се създадат условия за формулиране, прилагане и наблюдение на съгласувани и ефективни политики на областно и общинско ниво

Да се проучи социално-икономическото състояние в област Габрово и да се изведат приоритетните области за развитие

Да се разработи единна система за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегическите документи в областта

Да се повиши капацитета за планиране и наблюдение и оценка на изпълнението на плановите документи на петте администрации

Да се повиши информираността и участието на заинтересованите страни в политиките, провеждани от областната и общинските администрации

Основни дейности:

Организация и управление на проекта

Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури

Проучване на социално-икономическото състояние в област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта

Разработване на две методологии и отпечатване на Наръчник с методологиите

Създаване на регионална информационна система за наблюдение на изпълнението на областните и общински стратегически документи

Обучения на областните и общински администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система

Проучване опита на държава-членка на ЕС в областта на междуведомствената координация (учебно пътуване)

Дейности по информация и публичност

Одит на проекта

Източник на финансиране:

ОПАК

Период на изпълнение:

30.11.2011 – 30.05.2013

 

Обща стойност:

300 243.20 лева

 

5. По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране

Проект, по който Областна администрация – Габрово е партнирала с водеща организация Областна администрация - Плевен

 

Цел:

Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса в региона чрез развитие на електронно управление в СЗРП, СЦРП, СИРП;

Подобряване на административното обслужване и насочването му към потребителя;

Развитие на електронното управление в областите и общините;

Предоставяне на административните услуги, свързани с управлението на държавната и общинската собственост, по електронен път.

Основни дейности:

Ре-инженеринг на работните процеси на предоставяне на административни услуги, свързани с управлението на държавната и общинска собственост, както и на предоставяните услуги по проектите на пилотните области Добрич, Ловеч и Габрово

Разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител

Изграждане на електронна област

Реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост

Дейности по публичност и информация

Одит

Източник на финансиране:

ОПАК

Период на изпълнение:

2009-2011г.

 

Обща стойност:

1 757 426, 20 лева

 

6. Младите хора, местната власт и медиите - обединени в структурния диалог

Проект, по който Областна администрация – Габрово е партнирала на Община Дряново и Младежки клуб "Българи"

 

Цели:

Привличане на младежи от цялата страна за структурен диалог по теми, касаещи младежката политика през 2010г.

засилване участието на младите хора в обществения живот и формиране на гражданско съзнание

Повишаване доверието на младите хора към институциите

Засилване на партньорството межди младите хора и местните власти

Основни дейности:

Провеждане на национален форум-семинар

Учредяване на Областен младежки съвет с проекто-правилник за работата му и стратегия за развитие на младежките дейности

Издаване на сборник с добри практики

Отпечатване на информационни брошури при стартиране и приключване на проекта, плакати

Източник на финансиране:

Програма "Младежта в действие"

Период на изпълнение:

2010г.

 

Обща стойност:

13 835 евро

 

7. Изграждане на туристическа екопътека “Узана” в Природен парк “Българка

 

Цел:

Създаване на екопътека като нов туристически продукт за територията на Област Габрово.

Провокиране на отговорно отношение към природата и нейното опазване

Да допринесе за постигането на интегрирано регионално развитие в областта на туризма на регионално и местно ниво.

Основни дейности:

Изграждане на туристическа екопътека “Узана” в Природен парк “Българка” с дължина 3 км.

Поставяне план-схема на входната арка.

Изграждане на горско училище с класна стая.

Изграждане на индиански кът с огнище, шатри и кула и приказен кът с дървени скулптури.

Изграждане на барбекю и детска площадка.

Източник на финансиране:

ПУДООС

Период на изпълнение:

2005г.

 

Обща стойност:

125 113 лeвa

 

8. Създаване на марка Област Габрово – Пътуване в непознатото Възраждане

 

Цел:

Насърчаване на икономическото развитие на област Габрово чрез стимулиране на туристическия сектор

Основни дейности:

Създаване и промоция на локален културен туристически продукт “Пътуване в непознатото Възраждане”

Реставрация на културни забележителности и реконструкция на обществена туристическа инфраструктура, необходима за създаване и промоция на туристически продукт

Източник на финансиране:

ФАР 2001 Икономическо и социално сближаване “Развитие на културния туризъм в България”

Период на изпълнение:

2003-2005г.

 

Обща стойност:

343 145 евро