По cвoитe основни икономически показатели област Габрово се нарежда след първите десет области в България.

Генерираният от икономиката брутен вътрешен продукт през 2009 г. нарежда област Габрово на шесто място сред всички 28 административни области и представлява над 8% от БВП на страната.

Съществен дял в структурата на местната икономика има сектор „Преработваща промиш­леност”, който осигурява над половината от нетните приходи от продажби в областта. Основен принос за това имат предприятията, развиващи дейност на територията на община Габрово и община Севлиево, фирмите, работещи в областта на търговията и услугите през 2010 г., осигу­ряват 1 /3 от приходите от продажби в областта.

Водещите отрасли в индустрията са традиционни за региона:

• машиностроене - производство на инструменти, подемни машини, приборостроене и уредостроене;

• санитарна арматура;

• текстилна, шивашка и трикотажна промишленост

По брой на фирмите на 1 000 души от населението област Габрово се нарежда на шесто място сред останалите области в страната. През 2010 г. в областта са развивали дейност 40 фирми на всеки 1 000 човека. Големите и средните предприятия осигуряват около 70% от брутната продукция, произведена в област Габрово. Преобладаващ е делът на частния сектор.

Област Габрово не е интензивен земеделски район. Това се дължи на географското положение на областта, която обхваща предимно планински и предпланински терени с преобладаващи мало­мерни и разпокъсани земеделски площи. На територията на областта се стопанисват малко над 1 милион декара земеделска земя, от която обработваемата е около 67%.

Географските и природни характеристики на област Габрово обуславят възможността за раз­витие на селскостопански дейности, свързани с отглеждане на местни култури и породи живот­ни, екологично земеделие.

Областта разполага със значителен по площ горски фонд, над 2/3 от който - държавен гор­ски фонд.

Туризмът се разглежда като важен алтернативен сектор за социално-икономическото разви­тие на общините в областта, за оползотворяване на наличния рекреационен потенциал и оси­гуряване на добавена стойност към икономическото, социалното и културното развитие на об­ластта. Неговият дял в приноса на нетните приходи от продажби на местната икономика е по- съществен в общините Трявна и Габрово.

Непосредствената близост на региона до Стара планина, планинският въздух, природните и историко-етнографски забележителности, архитектурните резервати и комплекси, паметници­те на културата правят областта привлекателно място за вътрешен и международен туризъм. Наличната леглова база, разположена в четири и тризвездни хотели, както и в множество селски хотели и къщи за почивка в е съсредоточена основно в общините Габрово и Трявна. През 2011 г. общият брой обекти за настаняване в областта са 83, а реализираните нощувки са 161 194 броя.

Данните от изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, проведено през 2012 г., показват, че оценката на икономиката нарежда област Габрово на пето място сред оста­налите области в страната, а по оценка на бизнес средата - сред първите шест области. Това затвърждава образа на Габрово като добро място за правене на бизнес. Индексът „Местни усло­вия за правене на бизнес 2011 ” нарежда град Габрово на първо място сред останалите областни градове.

Резултатите от проведеното през 2012 г. проучване на състоянието на социално- икономическото развитие на общините в област Габрово показват, че гражданите на областта са умерени в оценките си за икономическото развитие, а бизнеса разпознава като фактори за ус­пех наличието на благоприятни пазари, транспортната достъпност и качеството на живот.

Усилията на администрациите в областта са насочени към подобряване на бизнес средата, повишаване на ефективността на обслужване на гражданите и бизнеса.