З д р а в е о п а з в а н е

По данни на Регионалната здравна инспекция - Габрово към 2023г.  населението на об­ласт Габрово се обслужва от 7 болнични лечебни заведения. Многопрофилните болници за активно лечение са 4, от които 1 е частна, 2 държавни и 1 общинска. 2 са специализираните болници за лечение на белодробни болести, като една от тях е детска. В региона има една психиатрична болница. За област Габрово към м. август 2023 г. са регистрирани 58 лекарски практики за първична медицинска помощ в т. ч. две групови, в които работят 63 общопрактикуващи лекари. В специализираната извънболничната помощ работят 3 диагностично консултативни центъра, 14 медицински центъра и множество лекарски практики. Центърът за спешна медицинска помощ в област Габрово има  разкрити четири филиала- по един във всяка община. Тенденцията е към оптимизация на ползването на легловата база и ефективност на работата на болничните заведения.

О б р а з о в а н и е

Към 2023г. структурата на образователната мрежа в областта обхваща следните образователни институции:

  • Детски градини – 19 броя;
  • Училища – 30 броя: едно начално училище, петнадесет основни училища, пет средни училища, две профилирани гимназии, шест професионални гимназии, Национална гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа“;
  • Центрове за подкрепа за личностно развитие – 4 броя / ЦПЛР Астрономическа обсерватория - гр. Габрово, ЦПЛР - ДК „Й.Йовков“ – гр. Севлиево, ЦПЛР –Кариерно ориентиране и Център за специална образователно подкрепа/.
  • Център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – 1 брой.
  • Технически университет - Габрово - (tugab.bg)

 В област Габрово е изградена добра мрежа от учебни заведения, покриваща нуждите от образование и личностно развитие на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст. Има 2 средищни детски градини и 12 средищни училища, които осигуряват обучение, транспорт и хранене на ученици от населени места, в които няма образователна институции, както и 1 защитена детска градина с 4 бази и 3 училища.Броят на училищата със статут на иновативни в област Габрово е 10.   В 7 училища е изградена интегрирана учебна среда от ново поколение - STEM среда, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението.

Технически университет– Габрово осъществява образователни програми в три факултета за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение. Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно сътрудничество с български и чуждестранни университети.