РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

З д р а в е о п а з в а н е

По данни на Регионалната здравна инспекция - Габрово към 31.12. 2012 г. населението на об­ласт Габрово се обслужва от 7 болнични лечебни заведения. Многопрофилните болници за активно лечение са 4, от които: 1 частна; 1 многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; 2 специализирани болници за лечение на белодробни болести, 1 детска и 1 психиатрична болница. В извънболничната помощ работят 2 диагностично консултативни центъра, 11 медицински центъра и множество лекарски практики. Към 31.12.2011 г. броят на болничните легла е 851. В заведенията за извънболнична помощ - МЦ и ДКЦ има разкрити общо 24 легла, а във функциониращия хоспис - 21 легла. Тенденцията е към оптимизация на ползването на легловата база и ефективност на работата на болничните заведения.

О б р а з о в а н и е

Структурата на образователната мрежа в областта обхваща областната училищна мре­жа и академично образование, представено от Технически Университет - Габрово.

По данни на Регистъра на средните учили­ща и детските градина (МОМН) през учебната 2012/2013 г. на територията на областта функционират общо 45 начални, основни, сред­ни общообразователни училища, професионал­ни гимназии и други възпитателни институ­ции. Детските градини, работещи на терито­рията на областта разполагат с места и обхващат всички семейства, които имат же­лание да се възползват от тази услуга.

Технически университет - Габрово (www.tugab.bg) е образователен и научен център, който предлага качествено обучение по програми за образователно-квалификационните степени бака­лавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалифика­ция и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение. Университетът ак- тивно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява пол- зотВорно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

През 2011 г. ТУ Габрово има 267 преподаватели и 5 850 студенти.