РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Президент на Република България

http://www.president.bg/

Народно събрание на Република България

http://www.parliament.bg/

Министър-председател на Република България

Министерство на вътрешните работи

Министерство на финансите

Министерство на регионалното развитие и Благоустройството

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на отбраната

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на  външните  работи

www.mfa.government.bg

Министерство на правосъдието

Министерство на  образованието, младежта и науката

Министерство на  здравеопазването

Министерство на културата

www.mc.government.bg

Министерство на околната среда и водите

Министерство на  земеделието и храните

Министерство на  транспорта, информационните технологии и съобщения

www.mtitc.government.bg

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на физическото възпитание и спорта
www.youthsport.bg

Министър по управление на средствата от Европейския съюз

Министър Без Портфейл