РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител връща Решение № 77 от 30.01.2024 на Общински съвет – Севлиево

Със своя Заповед № РД-02-03-24 от 7 февруари областният управител Мария Башева – Венкова връща за ново обсъждане Решение № 77 от 30.01.24 г. на Общински съвет – Севлиево, с което се изменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като незаконосъобразно.
С приетото решение се изменят чл. 18, ал. 2, чл. 18, ал. 3 и чл. 22, ал. 3 както следва: „Възнаграждението на председателя на Общинския съвет за един месец е в трикратния размер на минималната работна заплата определена за страната.”, „Възнаграждението на заместник-председател на Общинския съвет за един месец е в размер на 1.8 пъти минималната работна заплата определена за страната.” „Възнаграждението на общинския съветник за един месец е в размер на минималната работна заплата определена за страната. В случай, че общинският съветник е председател на постоянна комисия, към възнаграждението му се изплащат и допълнителни 50 лева на месец.”.
При осъществяване на служебен контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети е установено, че конкретният административен акт противоречи на императивни правни норми.
Съгласно ЗМСМА възнаграждението на председателя на Общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината и се определя пропорционално на продължителността на работното му време. Съветниците са приели текст, с който на председателя определят възнаграждение - трикратния размер на минималната работна заплата за страната, което не съответства на нормативната уредба. Чл. 26, ал. 1 ЗМСМА изрично определя базата спрямо, която следва да се изчисли възнаграждението на председателя на общинския съвет и тя е възнаграждението на кмета на съответната община (в рамките на до 90% от същото), а не трикратния размер на минималната работна заплата за страната. По този начин решението е прието в противоречие с нормативен акт от по-висока степен.
Начинът по който се определя възнаграждението на общинските съветници е изрично регламентиран в чл. 34 от ЗМСМА - общинските съветници получават възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. Определяйки възнаграждение на общински съветник в размер на минималната работна заплата за страната за един месец и допълнително такова, ако е председател на постоянна комисия, Общински съвет – Севлиево отново е приел разпоредба противоречаща на цитираната норма от ЗМСМА. Чл. 34 предвижда, че общият размер на възнаграждението се дължи за участието на общинските съветници в заседанията на Съвета и в неговите комисии, именно поради тази причина е недопустимо да се изплаща допълнително възнаграждение, ако общински съветник е и председател на постоянна комисия.
Общински съвет – Севлиево е определил възнаграждението на заместник-председателите на Съвета за един месец да е в размер на 1.8 пъти минималната работна заплата определена за страната, което също противоречи на закона. В ЗМСМА са разписани правилата за определяне на възнагражденията на общинските съветници и председателя на Общинския съвет, но не и на заместник-председателя, следователно последните имат същите права и задължения като останалите общински съветници. От което следва, че възнаграждението на заместник-председателите се приравнява на това на общинските съветници.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.