РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Щабна тренировка на Областния щаб за защита при брдствия и аварии

Щабна тренировка във връзка с реализацията на Областния план за защита при бедствия и аварии в частта „План за действие при ядрена или радиационна авария“ се проведе днес в Областна администрация – Габрово. Тя се организира в изпълнение на писмо на министъра на вътрешните работи. Областният щаб за защита при бедствия и аварии, председателстван от областния управител инж. Кристина Сидорова, обсъди ситуации и „проигра” сценарии, свързани със защитата на населението при евентуален случай на радиоактивно замърсяване. Щабната тренировка целеше повишаване капацитета и готовността за действие на основните части на Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за адекватна и своевременна реакция при трансгранично радиоактивно замърсяване вследствие на ядрена авария.

Занятието започна в 10.00 часа сутринта с оповестяване чрез системата за ранно предупреждение, след което членовете на Областния щаб се събраха в заседателната зала на Областна администрация. Специален акцент бе поставен върху медицинските норми и здравното осигуряване на населението със средства за йодна профилактика в случай на радиационна авария. Във връзка с това общините представиха информация относно готовността при необходимост да раздават таблетки калиев йодид на населението в определени от тях пунктове.

В края на щабната тренировка областният управител инж. Кристина Сидорова обобщи, че е постигната добра координация между общинските администрации, Единната спасителна система, екипите на РЗИ, РУО, БАБХ, ВиК, ЦСМП, ОД на МВР и РДПБЗН. В заключение тя каза: “По време на днешната тренировка бяха обсъдени голяма част от мерките в плана за защита при ядрена и радиационна авария, включително профилактиката с йодни таблетки и смятам, че в дискусията и проиграването на ситуацията успяхме да откроим пропуски, които своевременно да бъдат отстранени”.